SPIS TREŚCI - SAS 2 / 2018

AKTUALNOŚCI

Przeciw bezdomności
Pomoc społeczna
Gminy dopłacą do ogrzewania mieszkań
Wynagrodzenia pracowników JST
Akta stanu cywilnego

PRZEGLAD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Brak możliwości domagania się zwrotu nadpłaty w VAT po upływie terminu przedawnienia

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy nie może dowolnie ustalać zasad odpłatności za pobyt w klubie seniora 

ANALIZY I KOMENTARZE

Bez przełomu w kwestii jawności życia publicznego w nowej ustawie
Sekretarz z awansu czy wyłącznie z konkursu?
Od 2018 roku wydłużona kadencja wójtów i radnych
Obywatel sprawdzi, jak głosował radny
Interpretacja ogólna ministra finansów w podatku rolnym
„Podatek od deszczu” – nowa opłata za usługi wodne 
Polskie prawo odpadowe - stan na rok 2018

TEMAT NUMERU

Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Termin powołania komisji skarg, wniosków i petycji przez radę gminy
Czy wójt powinien uprzedzić podmiot kontrolowany o planowanej kontroli?
Przejęcie imienia szkoły w przypadku jej przekształcenia?
Współfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem prezesa oddziału ZNP
Porozumienie w sprawie nauczania indywidualnego
Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ma wpływ na wysokość podatków?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Specjalny, przyspieszony tryb kontroli decyzji kasatoryjnej
Czy od wyroku sądu administracyjnego w sprawie decyzji kasatoryjnej przysługuje skarga kasacyjna?
Uprzedzenie stron o możliwości uzyskania niekorzystnej decyzji
Charakter prawny instytucji mediacji w postępowaniu administracyjnym

FINANSE SAMORZĄDU

Czy może nastąpić odmienne ustalenie przeznaczenia pojazdu jako pojazdu specjalnego?
Zapłata zaległości po terminie a koszty egzekucyjne
Opodatkowanie budynków administracyjnych należących do spółdzielni produkcji rolnej
Wykazywanie w sprawozdaniu skutków finansowych decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej

POWIATY

Czy starosta musi uzyskać zgodę wszystkich członków spółdzielni na wymianę sieci wodociągowej?
Starosta odmawia rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Kiedy starosta jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na wycinkę drzew?

PRAWO PRACY

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych po 1 stycznia 2018 roku.
Skarga na burmistrza dotycząca jego czasu pracy
Problem nadgodzin w systemie równoważnego czasu pracy
Ponowne zatrudnienie emerytowanego sekretarza
Dwie nagrody jubileuszowe dla pracownika samorządowego?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utrata gwarancji nie uzasadnia zamówienia z wolnej ręki
Brak wskazania nazwy podwykonawcy nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty
Odstępstwo od zasady równoważności
Wykluczenie za zakłócanie konkurencji musi być poprzedzone wyjaśnieniami wykonawcy

DODATEKORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Skutek niepoinformowania pracownika o ustawowym obowiązku składania oświadczeń majątkowych
Wartość nieruchomości w oświadczeniu majątkowym

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Zakres jawności oświadczeń majątkowych radnych
Odwołanie wójta z powodu nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym
Oświadczenie majątkowe – choć nieopublikowane w BIP – jest jawne
Skuteczność doręczenia wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego
Rada gminy nie kontroluje tego, jak wojewoda bada oświadczenie majątkowe wójta

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Zatwierdzanie taryf opłat za wodę i ścieki
Komu przysługują gminne stypendia sportowe
Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych
Rada gminy nie uchwala opłat za przedszkolne posiłki

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Powszechny charakter opłaty targowej
Termin wejścia w życie uchwały podatkowej
Gmina nie może tworzyć pozaustawowych kategorii nieruchomości „do opodatkowania”
Jakości gleby nie można poprawiać ze środków funduszu sołeckiego

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa