Baner elektroniczna

  

Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

31 marca 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

3 kwietnia 2020 r. – ZGW RP poinformował, że zgodnie z uchwaloną 31 marca 2020 r. ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przesunięty został termin składania rocznych oświadczeń majątkowych za 2019 r.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

31 marca 2020 r. – nad ranem zakończyło się 8. posiedzenie Senatu. Izba wprowadziła 92 poprawki do ustaw dotyczących walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, stanowiących tzw. tarczę antykryzysową.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Zagadnienia istotne dla gmin i powiatów zawarte

w nowelizacji specustawy koronawirusowej

 WAŻNE! 

Dnia 31 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [zwaną dalej: „nowelizacją specustawy koronawirusowej”]. Czytaj więcej ...

 

Czy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

i stanu epidemii organ administracji publicznej

może wydawać decyzje administracyjne?

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, organ administracji publicznej może z urzędu wydać odpowiednio: decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną (art. 15 zzs ust. 9).

Czytaj więcej: Czy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii organ administracji publicznej może...

 

Koronawirus: informacje i zalecenia

Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Czytaj więciej ...

 

Gospodarowanie odpadami

komunalnymi w czasie pandemii/epidemii

3 kwietnia 2020 r. zostały ogłoszone "Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronowirusem SARS-COV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w tym czasie trwania pandemii/epidemii). Jakkolwiek wiele spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w czasie epidemii/pandemii jest w dalszym ciągu niejasnych i nie do końca zupełnie racjonalnych, szczególnie przez niewłaściwą zdaniem fachowców interpretację przepisów ROD - to jednak znajomość tych wytycznych, które są poniżej załączone, może przybliżyć włodarzy gmin i podmioty odbierające odpady do właściwego postępowania. Współpracujemy z wieloma podmiotami z całego kraju w zakresie dobrych regulacji i zapisów w kolejnej ustawie dot. tarczy antykryzysowej, aby gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie pandemii/epidemii nastręczało mniej, jak obecnie problemów. Czytaj więcej ...

 

XXX-lecie ST - zaproszenie do udziału w pikniku samorządowym

30 maja 2020 - WARSZAWA

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie,

Nawiązując do zaproszenia, do udziału w Pikniku Samorządowym w dniu 30 maja 2020 roku w Warszawie, bierzemy pod uwagę możliwe komplikacje wynikające ze stanu epidemiologicznego w kraju i różne z tym związane konsekwencje. Zakładamy jednak optymistyczny scenariusz i kontynuujemy zbieranie zgłoszeń do udziału w pikniku. Zmieniamy tryb naboru na otwarty, do czasu, do wypełnienia zaplanowanej przestrzeni handlowej, wystawienniczej oraz programu artystycznego. W skrajnym przypadku, gdyby sytuacja epidemiologiczna kraju w planowanym terminie nie była ustabilizowana, termin pikniku będzie przesunięty a przesłane zgłoszenia utrzymają swoją ważność. Czytaj więcej ...

 

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

29-30 czerwca 2020 - WARSZAWA

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Czytaj więcej ...

 

Ruszyły zgłoszenia do Europejskiego

Znaku Jakości Zarządzania w JST

W Roku Samorządności pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym! Do 30 kwietnia 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do II edycji ELoGE – certyfikatu jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym.  Czytaj więcej ...

 

Program budowy 100 obwodnic – pilna prośba do miast o uwagi

W związku z ustaleniami podczas Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu Związek Miast Polskich prosi o nadsyłanie uwag do projektu Programu 100 obwodnic w terminie do dnia 18 marca br. Czytaj więcej ...

 

Wyborcze obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2020

Omawiając zadania dotyczące organizacji wyborów zaznaczyć należy, że – ujmując je szeroko – stanowią one wspólny obowiązek jednostek samorządu terytorialnego oraz Państwowej Komisji Wyborczej (Krajowe Biuro Wyborcze). Oczywiście, biorąc pod uwagę charakter wymienionych podmiotów, obowiązki te różnią się znacząco; o ile bowiem PKW, zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.: dalej – kodeks), jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów, to według art. 156 § 1 kodeksu, obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

VI Europejski Kongres Samorządów

- Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy

1-2 czerwca 2020 r. – KARPACZ

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Czytaj więcej: VI Europejski Kongres Samorządów

 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

18-19 września – USTROŃ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu****. Uczestnicy Kongresu zapoznani zostaną z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Czytaj więcej ...

 

Rok 2020 – Rokiem Samorządności!

FRDL

Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży. Czytaj więcej ...

 

Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

INFORMACJA PRASOWA

13 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że aktualny stan szpitali jest krytyczny. Po znaczącym pogorszeniu sytuacji finansowej szpitali w roku 2018, napływają sygnały, że wyniki finansowe za rok 2019 będą jeszcze gorsze, a perspektywa na rok 2020 też nie napawa optymizmem. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pomogłyby wydostać się szpitalom z finansowej zapaści. Na kanwie ustaleń podczas posiedzenia, Związek Powiatów Polskich wystąpił z postulatami związanymi z sytuacją szpitali i skierował je do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.

Czytaj więcej: Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

 

Wystawa „Polska morska Niepodległa”

Z okazji świętowania stulecia zaślubin Polski z morzem, Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, stworzyło wystawę „Polska morska Niepodległa”. Można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować albo powiesić na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej: Wystawa „Polska morska Niepodległa”

 

Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Czytaj więcej: Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

 

Drożejące odpady i perspektywa ROP

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 1/2020

Lata dwudzieste XXI wieku zaczynamy od małego kryzysu odpadowego. Na wzrost opłat składa się szereg czynników – od prawnych, przez infrastrukturalne, po makroekonomiczne. Szansą na normalizację pozostają prace nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP).

Czytaj więcej: Drożejące odpady i perspektywa ROP

 

Wpis do BDO gmin prowadzących PSZOKi

samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami

 AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE  - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2020

Gminy, które prowadzą samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach), a w konsekwencji nie są wpisywane z urzędu przez właściwego marszałka województwa do rejestru BDO, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. prowadzona jest ewidencja i sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami. W konsekwencji powyższego zwolnienia ustawodawca zobligował takie gminy do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO. Brak wpisu takich gmin do BDO powoduje nie tylko prawną niemożność prowadzenia PSZOK, ale również faktyczną niemożność objawiającą się w tym, że gminy te nie mają fizycznej możliwości przekazania zbieranych w PSZOK odpadów komunalnych podmiotom zajmującym się ich przetwarzaniem, bowiem do takiego działania konieczne jest wystawienie karty przekazania odpadów (KPO), co z kolei możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa