Informacja o czystości powietrza

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

21 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska.

Celem nowelizacji jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Założeniem zmian ma być bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Według projektodawców ww. informacje na ten temat mają być zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa