Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 3 / 2018 

PRAWO ŁOWIECKIE – NOWELIZACJA

1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 22 marca 2018 r. nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 651).

Głównym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 951). TK orzekł w nim o niezgodności z Konstytucją art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Prawa łowieckiego. Przepisy pozwalały na objęcie nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości. Nowelizacja wprowadza możliwość wystąpienia przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim do sądu powszechnego, z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Zakaz taki, mimo że dotyczy terenu konkretnej nieruchomości, jest ściśle związany z osobą, na rzecz której jest ustanawiany i z tego względu powinien wygasać najpóźniej ze śmiercią tej osoby.


PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE

12 kwietnia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 28 lutego 2018 nowelizacji ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 710).

Nowelizacja wprowadza poprawki do ustawy – Prawo wodne w taki sposób, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo wodne, to jest 1 stycznia 2018 r.


FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY MIESZKAŃ

1 maja 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 22 marca br. nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 756).

Ustawa określa zasady udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia, polegające na tworzeniu: lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
Określa także zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem, utworzonymi z wykorzystaniem finansowego wsparcia, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r., poz. 823).

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;
  • informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;
  • wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń;
  • mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.


MIESZKANIA CHRONIONE

1 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822).

Rozporządzenie określa:

  • minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych;
  • minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu, a także pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie przepisy precyzują, że minimalna powierzchnia użytkowa, przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, nie może być mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób w mieszkaniu chronionym nie może być wyższa niż 7.
Natomiast w ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie m.in.: zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego czy poszukiwania pracy.


WYNAGRODZENIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OBNIŻONE

19 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).

Zgodnie z rozporządzeniem, o 20 % obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rozporządzenie wydano wbrew opiniom środowiska, w tym poszczególnych korporacji samorządowych. Jego projekt nie był też opiniowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w części dotyczącej wynagrodzeń osób zarządzających gminami, powiatami i województwami samorządowymi.”

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa