VAT a przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy przy jej wywłaszczeniu

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4 / 2018

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13 czerwca 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w dniu 13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w postanowieniu z 14 września 2016 r. sygn. akt I FSK 1857/13 oraz w postanowieniu z 22 marca 2017 r. sygn. akt I FSK 1048/15.

Trybunał w wyroku z 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-665/16 Minister Finansów przeciwko Gminie W. stwierdził, że: „artykuł 2 ust. 1 lit. a) oraz art. 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa członkowskiego, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy.”
Z kolei w wyroku C-421/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex S.A. Trybunał stwierdził, że “artykuł 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przekazanie przez spółkę akcyjną na rzecz jednego z jej akcjonariuszy własności nieruchomości, dokonane, jak w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, tytułem wynagrodzenia za nabycie przez ową spółkę akcyjną, w ramach mechanizmu umorzenia akcji, przewidzianego w przepisach krajowych, akcji posiadanych przez owego akcjonariusza w jej kapitale zakładowym, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, o ile owa nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą owej spółki akcyjnej”.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa