SPIS TREŚCI SAS 1 / 2020

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Rozwój Obszarów Wiejskich
Indywidualny wskaźnik zadłużenia
Metropolie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Wymienione w ustawie elementy uchwały w sprawie świadczenia usług
w zakresie odbioru odpadów komunalnych są obligatoryjne

ANALIZY I KOMENTARZE

Centrum usług społecznych – nowy sposób
realizowania usług społecznych przez gminę
Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy - którą wybrać?
Drożejące odpady i perspektywa ROP
Uproszczenie procedur wzajemnego uznawania
dokumentów przez urzędy państw Unii Europejskiej
Wątpliwości w przypadkach dwukrotnego nieudzielenia
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wotum zaufania

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Uprawnienia samorządów w sprawie lokalizacji
obiektów niezwiązanych z obsługą ruchu w pasie drogowym 
Uchylenie ustawy upoważniającej a utrata mocy
obowiązywania aktu prawa miejscowego

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Charakter prawny zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym
Przesłanki uzasadniające zmianę imienia i nazwiska

FINANSE SAMORZĄDU

Wykorzystanie przez gminy nadwyżki środków pochodzących
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Właściwość jednostki samorządu terytorialnego
jako organu podatkowego

PRAWO PRACY

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w samorządach
Awans na kierownicze stanowisko w urzędzie gminy
Zmiana umowy z pracownicą po urlopie rodzicielskim

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana kursu euro powoduje obniżenie
progu stosowania Prawa zamówień publicznych
Obniżono progi obligujące do stosowania
procedur Prawa zamówień publicznych
Zasady udzielania zamówień według nowego
Prawa zamówień publicznych


 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 1/2020

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Wpis do BDO gmin prowadzących PSZOKi
samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami
Zapowiedź kontroli wysokości stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego po 25 stycznia 2020 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Bezpieczeństwo informacji w samorządzie – najczęstsze nieprawidłowości zdaniem NIK
Jak sfinansować podwyżki dla nauczycieli bez zwiększonej
subwencji oświatowej? – głos Wójta Gminy Skarbimierz
Karta adresowa zabytku w gminnej ewidencji zabytków po ostatnich zmianach przepisów
Naliczanie wpłat do PPK – aspekty praktyczne

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Samorządowcy chcą ochronić drogi lokalne
Oczekiwane zmiany systemu gospodarowania odpadami
Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019

SĄDY O SAMORZĄDACH

Akty rady gminy nie mogą wkraczać w zakres kompetencji wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)
Rada gminy nie może nadać mocy wstecznej aktom normatywnym,
jeśli narusza to zasady demokratycznego państwa prawa

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Wywiad z prof. Markiem Brzosko –  Konsultantem Krajowym ds. Reumatologii

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Uroczyste podpisanie umowy w samorządzie – jak się przygotować i o czym należy pamiętać?

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

 

 

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 1/2020

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Aby protest wyborczy mógł mieć nadany bieg, powinien zawierać zarzuty i dowody
Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Doręczanie pism ze starostwa stronom postępowania
powinno odbywać się w jednej określonej formie

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada miejska musi ustalić szczegółowe zasady odpłatności
za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
Gmina ma obowiązek określić stosowany na jej terenie poziom jakościowy wody,
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

W obecnym stanie prawnym rada gminy nie może wprowadzić zbiórki odpadów w sposób nieselektywny
Uchwała określająca wysokość opłaty targowej musi być zrozumiała dla każdego adresata
Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkańców kompostujących odpady ma charakter obligatoryjny

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa