SPIS TREŚCI SAS 2 / 2020

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Wynagrodzenia niepedagogicznych pracowników szkół
Fundusz Zajęć Sportowych
Egzekucja administracyjna
Rozwój Obszarów Wiejskich

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Skutki połączenia dwóch firm w trakcie prowadzonego
przetargu na podstawie
 wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE

ANALIZY I KOMENTARZE

Czy rada gminy może uchwalać deklaracje, apele i oświadczenia w każdej sprawie?
Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia jednostki samorządu terytorialnego

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy wójt, burmistrz, prezydent może zasiadać
w zarządzie stowarzyszenia będącego lokalną grupą działania?

Czy gmina ma obowiązek określenia w regulaminie organizacyjnym stanowisk pomocniczych i obsługi?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Nie zawsze gmina posiada interes prawny w sferze prawa ochrony środowiska
Przewlekłość postępowania administracyjnego to nie bezczynność

FINANSE SAMORZĄDU

Opodatkowanie obiektów budowlanych niewpisanych do ewidencji gruntów i budynków
Czy można zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek za 5 lat wstecz?

PRAWO PRACY

Wypowiedzenie umowy strażnikowi miejskiemu z powodu niezdolności do pracy
Odsetki za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej?
Obniżony wymiar czasu pracy po urlopie macierzyńskim

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obowiązek sprawdzania zgodności oferty z umowami międzynarodowymi
Jak wykonać obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?
Wykluczenie wykonawcy za udział w opracowaniu dokumentów przetargowych
Czy uzgodnienia w formie elektronicznej mają moc prawną?
Nowe PZP – umowa w sprawie zamówienia publicznego

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2020

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Konieczność zmiany wzorów deklaracji śmieciowych w związku z RODO
Spis rolny coraz bliżej
Konieczność zmian regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Problem starostów z wnioskami o zmianę decyzji odpadowych po 5 marca 2020 r.
Wyborcze obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Propozycje zmian w zakresie  wydawania decyzji środowiskowych
Wysokość wpłat na gminne janosikowe przekracza potrzeby wydatkowe
Procedura wyboru usługodawcy Pracowniczego Planu Kapitałowego
Rola reprezentacji pracowników w PPK

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada nie może obniżyć wynagrodzenia wójta, burmistrza,
prezydenta miasta poniżej wysokości płacy pracowników urzędu

Radny-sołtys może doręczać pisma urzędowe

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Bezpłatne badania osteoporozy w Kamiennej Górze

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Podstawowe zasady dotyczące eksponowania flag w samorządach

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 2 / 2020

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Różnice w traktowaniu pracowników przez pracodawcę stanowią przejaw dyskryminacji

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) nie sprawdza, czy inwestor
ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Tylko decyzje ostateczne lub z rygorem natychmiastowej 
wykonalności mogą zostać poddane egzekucji
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada miejska w celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom musi wskazać konkretne schronisko
Opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana jest za każdy rok umieszczenia urządzenia

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Podstawą do odrzucenia wniosku sołectwa przez wójta może być tylko niespełnienie wymogów formalnych
W przypadku braku uchwały rady gminy o obniżeniu ceny skupu żyta, obowiązują ceny z komunikatu GUS

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa