Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie podlega taryfom przewidzianym dla ścieków

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 19 lutego 2021 r., sygn. akt VII Ga 463/20

Skoro wody opadowe i roztopowe nie są ściekami, to w świetle aktualnych przepisów nie podlegają taryfom ustalanym przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Brak regulacji szczegółowej w żadnym razie nie oznacza, że istnieje w tym zakresie luka prawna. Wprowadzone zmiany zamknęły jedynie możliwość pobierania opłat w oparciu o taryfę przewidzianą dla ścieków.

Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, rozstrzygającego spór pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. W rozpoznawanej sprawie gmina – po zmianie ustawy Prawo wodne – nie podjęła stosownej uchwały i nie zdecydowała się na pobieranie opłat za usługę komunalną w postaci odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Według ustawy Prawo wodne wody opadowe i roztopowe zmieszane ze ściekami bytowymi nadal pozostają ściekami komunalnymi, a zadania z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych ujęte zostały na liście zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Zresztą katalog zadań gminy ma charakter otwarty, a odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ma na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty, a więc jest zgodne z naturą zadań własnych gminy. Analiza stanu prawnego, a w szczególności przepisów regulujących zasady gospodarki komunalnej wskazuje, że zakwalifikowanie danego zadania do zadań własnych gminy nie jest równoznaczne z nieodpłatnością usługi komunalnej. Istotnie należy dostrzec, że brak regulacji w zakresie ustalania cen i opłat za usługę odprowadzania wód opadowych powoduje szereg wątpliwości po stronie samorządu gminnego w całym kraju. Jednakże racjonalne podejście do problemu kieruje do uniwersalnej zasady, wynikającej z ustawy o gospodarce komunalnej, która wskazuje sposób ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w przypadku, kiedy nie zostało to uregulowane przepisami szczególnymi (art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm., dalej jako u.g.k.). Stosownie do powołanego przepisu, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o: wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej; wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższa regulacja stanowi jedynie możliwość pobierania opłat i ustalania cen i nie można tej podstawy prawnej traktować jako nakładającej taki obowiązek.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa