SPIS TREŚCI SAS 6 / 2022

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Opłata uzdrowiskowa
Obligatoryjne rady seniorów
Elektrownie wiatrowe
Centralny Rejestr Wyborców
Edukacja
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Za co mandat od gminnego strażnika

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez gminy i powiaty
Kolejna nowelizacja upraszczająca procedury administracyjne
Status gminy uzdrowiskowej oraz zagadnienie dochodów z tym związanych
Charakter przedmiotowy służebności przesyłu

RYNEK ENERGII

Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy możliwy jest wybór współmałżonka dyrektora szkoły publicznej do zarządu gminnej spółki?
Czy rada gminy powinna podjąć uchwałę o kontynuowaniu trybu zdalnego jej obrad – sesji?
Instytucja ponaglenia – kolejna nowelizacja KPA 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Obowiązek prawny wójta udostępnienia informacji publicznej o realizacji przyłącza wodociągowego
Służebność gruntowa jako warunek konieczny lokalizowania przyłącza wodociągowego
Stwierdzenie nieważności uchwały a wadliwość decyzji wydanej na jej podstawie
Zakres dowodu w postępowaniach nadzwyczajnych

FINANSE SAMORZĄDU

Dochodzenie przez gminę zwrotu dotacji od nowego podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne
Nowe zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych

PRAWO PRACY

Dla nabycia prawa do wcześniejszej nagrody jubileuszowej
pracownika samorządowego musi zaistnieć związek przyczynowy

Wybór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze powinien wynikać
z uzasadnienia, którego sporządzenie jest obligatoryjne

Awans zawodowy nauczycieli w świetle ostatnich zmian Karty Nauczyciela
Zatrudnienie obywatela Ukrainy na stanowisku pomoc nauczyciela

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana przepisów Prawa zamówień publicznych istotna dla samorządu terytorialnego 
Zasada uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
Nie każde wskazanie nazwy własnej wymaga dopuszczenia równoważności
Rekomendacje Prokuratorii Generalnej w zakresie zmiany umowy
Brak możliwości wykonania zamówienia może uzasadniać unieważnienie przetargu

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 6 / 2022

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Planowane zmiany w systemie finansowania JST dotyczące PIT i CIT
Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta rozpatrzenia
wniosku i wydania zaświadczenia dot. dodatku węglowego
Ceny energii elektrycznej dla JST
Centralizacja rejestrów wyborczych
Regulacje dotyczące pracy zdalnej i prawa do kontroli pracowników
Udostępnienie radnemu informacji publicznej przetworzonej
Jak pozyskać tani kapitał inwestycyjny z emisji obligacji przychodowych?

SĄDY O SAMORZĄDACH

Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może zaskarżyć uchwałę w sprawiereferendum odwoławczego?
Kryteria prawidłowo przeprowadzonej kontroli w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Ważne tematy na Konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów w Sandomierzu

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6 / 2022

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Gmina, która nie wypłaciła całej dotacji oświatowej,
ponosi wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą za czyn niedozwolony

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Nie każda podpisana z gminą umowa oznacza działalność gospodarczą
Wydana przez wójta decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia jest podstawą żądania jego zwrotu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Rada gminy (powiatu, sejmik województwa) nie może
określić kwotowo wysokości opłat dodatkowych w transporcie zbiorowym
Rada gminy musi kompleksowo uregulować kwestie opłat za zajęcie pasa drogowego
Do każdego zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych rada miasta musi podjąć odrębną uchwał
Informacja o dokładnym koszcie pomocy społecznej od gminy powinna wynikać z uchwały

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Tryb udzielania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym powinien być precyzyjnie określony w uchwale
Rada miejska nie może uchwalić pożyczki, jeśli w budżecie
nie określono limitów zobowiązań z tytułu kredytów

Rada gminy nie może regulować kwestii umowy na udzielenie
dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 
Odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenia we wniosku dotacyjnym 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa