SPIS TREŚCI - SAS 6 / 2017

AKTUALNOŚCI

Odpady
Prawo przedsiębiorców
Informacja o czystości powietrza
Nowe zadania Inspekcji Drogowej

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

ORZECZNICTWO

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Udział samorządów w dochodach z opłat za gospodarowanie wodami w nowym Prawie wodnym
Podatki dochodowe w całości dla samorządów?
Oczekiwania samorządów wobec zespołu do spraw wypracowania zmian w przepisach samorządowych
Ustawa inwestycyjna – nowa specustawa dla samorządów?

TEMAT NUMERU

Udzielanie informacji publicznej o umowie i wynagrodzeniu pracownika JST

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wójt proponuje zmiany w budżecie gminy
Dokonywanie darowizny nieruchomości na prowadzenie przedszkola
Prowadzenie księgi wychowanków przez niepubliczny dom wczasów dziecięcych
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
Czy gminny ośrodek kultury może prowadzić niepubliczne przedszkole?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania – problemy praktyczne
Obowiązki i uprawnienia burmistrza (wójta) po wniesieniu odwołania w sprawie podatkowej
Charakter zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

FINANSE SAMORZĄDU

Obniżenie czynszu – zaświadczenie o pomocy de minimis
Odliczenie VAT za zastępstwo procesowe
Szkolenia dla sołtysa – klasyfikacja budżetowa
Wypowiedzenie najmu przez gminę – obliczanie terminu

POWIATY

Powiatowy inspektor sanitarny ocenia orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej
Starosta musi wziąć pod uwagę uzasadnione interesy osób trzecich w procesie inwestycyjnym
Starosta jest organem właściwym do utrzymania przepustu pod drogą krajową

PRAWO PRACY

Zatrudnianie na stanowisku kierowniczym sekretarza gminy
Porozumienie zmieniające przy zmianie stanowiska pracy
Czy nauczyciel posiadający gospodarstwo rolne może skorzystać z urlopu zdrowotnego?
Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników gminnych i szkolnych bibliotek
Publikacja zdjęcia pracownika w Internecie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Korekty finansowe – czy beneficjenci odpowiadają za błędy państwa?
Zakres dopuszczalnej ingerencji wykonawcy we wzór umowy
Udostępnianie doświadczenia członka konsorcjum
Odwołanie podlega rozpatrzeniu także wtedy, gdy wszystkie oferty przekraczają budżet
Wynagrodzenie ryczałtowe można zwiększyć
Zasada proporcjonalności warunków udziału w przetargu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

Radny otrzymał wynagrodzenie od gminy i stracił mandat
Zrzeczenie się mandatu może nastąpić tylko na piśmie
Smog wyklucza możliwość pobierania opłaty miejscowej
Gmina może wprowadzać różne stawki opłaty targowej
Pasażer bez biletu musi mieć czas na jego zakup
Dziadkowie opiekujący się wnukiem też powinni mieć prawo do 500 plus
Gmina nie zawsze może pobierać opłaty za parkowanie w strefie płatnej
Brak konsultacji społecznych po wprowadzeniu istotnych zmian w projekcie skutkuje nieważnością planu
Grunt, budynek i lokal to odrębne przedmioty opodatkowania
Ustawa ściśle określa cele, na jakie gmina może zaciągnąć zobowiązania
Rada nie może zwalniać określonych form sprzedaży z opłaty targowej
Wynagrodzenie wójta ustala rada, musi to jednak czynić zgodnie z prawem
Rada nie ustala odległości pomiędzy ulicznymi śmietnikami
Strażak zabezpiecza imprezę ochotniczo

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa