SPIS TREŚCI SAS 1/2018

AKTUALNOŚCI

Pracownicy samorządowi
Stawki opłat za usługi wodne
Kodeks pracy
Sprawozdawczość budżetowa
Gospodarka nieruchomościami
Ratownicy wodni
Inspekcja Ochrony Środowiska

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego
Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości interpretacyjne dot. ustawy o gospodarce komunalnej

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Umowy w imieniu gminy zawiera wójt, a nie rada 
Zasady korzystania z gminnego skateparku
Alkohol w salonie gier

ANALIZY

Czy nowelizacja prawa samorządowego wzmocni rady gmin i powiatów?
Mechanizmy zwiększające kontrolę mieszkańców nad działalnością samorządów
Główne zmiany w przepisach Kodeksu wyborczego
Problemy z interpretacją przepisów podatkowych dotyczących oświetlenia drogowego

WYWIAD

Niepodległa dla samorządów

TEMAT NUMERU

Nowe Prawo wodne - możliwość podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na stan wód

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Kontrola zarządcza wójta a ustalanie zasad rozliczania godzin pracy
Wojewoda prostuje błędy w opublikowanych aktach prawnych
Ubezpieczenie uczniów odbywających praktyki
Jak prawidłowo umieścić tablice na budynku urzędu gminy?
Dieta należna zmarłemu radnemu

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Który organ reprezentuje Skarb Państwa w postępowaniach administracyjnych
dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu?
Zniesienie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Współpraca organów administracji z organami innych państw UE

FINANSE SAMORZĄDU

Podział i scalanie działek po przyznaniu ulgi w podatku rolnym
dla gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego
Przepisy obowiązujące od 2018 r. dot. opodatkowania umorzonych przez gminę zaległości z tytułu czynszu
Skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Odliczenie podatku VAT z uwzględnieniem procedury odwrotnego obciążenia
Przekazywanie przez urząd indywidualnych danych podatników

POWIATY

Starosta jest organem właściwym do orzekania w sprawie kosztów przechowywania pojazdu
Sprzeciw wobec kontroli przeprowadzanej przez sanepid
Obowiązki starosty w zakresie zezwolenia na pobyt cudzoziemców

PRAWO PRACY

Dokumentacja okresów pracy uprawniających do nagrody jubileszowej
Badania lekarskie pracowników - kierowców
Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Uzupełnianie oświadczeń złożonych w JEDZ nie jest alternatywą dla ich potwierdzania
Zmienione progi stosowania Prawa zamówień publicznych
Nowy kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych
Zmiana oświadczenia dotyczącego udziału podwykonawcy
w realizacji zamówienia stanowi niedozwolone negocjowanie treści oferty

Przedłużenie terminu związania ofertą nie może być warunkowe

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Odpowiedzialność gminy za szkody związane z usuwaniem śniegu i lodu
z chodników przez właścicieli nieruchomości

Interes prawny gminy w zaskarżeniu wyroku eksmisyjnego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego
wymaga potwierdzenia złożonych danych własnoręcznym podpisem

Sołtys - inkasent podatków lokalnych nie straci mandatu radnego gminy
Treść decyzji ustalającej warunki zabudowy
Podatek od nieruchomości – powstanie obowiązku podatkowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Darowizna muzealiów
Nie trzeba czyścić brudnych kół przed wjazdem na drogę publiczną
Ile zapłacimy za bilet autobusowy?
Kontener na odpady nie musi stać na utwardzonym gruncie

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Nie można modyfikować ustawowych zwolnień podatkowych
Termin składania deklaracji na podatek rolny
Pożyczka na cele inwestycyjne
Dotacje na wychowywanie dzieci do lat 3
Wprowadzenie opłaty targowej na terenie gminy

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa