Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / Z GMIN I POWIATÓW - 2/2020  

Posiedzenie odbyło się 26 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkaniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Jacek Karnowski – prezydent Sopotu. Z ramienia Związku Powiatów Polski w posiedzeniu udział wzięli: Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Lucyna Sokołowska – członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Posiedzenie rozpoczęło się od przekazania decyzji premiera odnośnie powołania w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ryszarda Kamińskiego – wiceministra rolnictwa.
Przewodniczący Komisji, Paweł Szefernaker poinformował o rozpoczęciu cyklu konferencji, które są skierowane do samorządów terytorialnych i związane są z możliwością współpracy na linii rząd-samorząd oraz wykorzystywaniem programów, które w poszczególnych ministerstwach są dedykowane samorządom.

SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Prezentację na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych „SMUP” przedstawił Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej – Andrzej Trzęsiara. Nazwał przedsięwzięcie modelowym przykładem współpracy między rządem a samorządem. Dotychczas w Polsce nie wypracowano spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby uzyskanie pełnej informacji na temat jakości, ilości, dostępności i efektywności finansowej usług publicznych, świadczonych przez samorząd terytorialny. To program, który ma wspierać procesy decyzyjne w samorządzie terytorialnym. System Monitorowania Usług Publicznych uznany został w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2030 jako projekt strategiczny. Projekt ma na celu zbudowanie systemu monitoringowego ułatwiającego dostęp do wysokiej jakości danych. Umożliwi zarządzającym usługami m.in. optymalizację świadczenia usług w samorządzie. Pierwszą fazą były prace koncepcyjne. System zostanie udostępniony online na początku 2021 r. Drugi etap – na którym prace nad projektem trwają obecnie – to faza wdrożeniowa. Jednym z partnerów programu ze strony samorządowej jest Związek Powiatów Polskich. W projekcie zaangażowanych jest ponad 500 ekspertów z administracji rządowej, samorządowej, statystyki publicznej. Analizą objętych zostanie ok. 80% wydatków jednostek samorządu terytorialnego. W imieniu strony samorządowej, Andrzej Porawski podziękował za projekt ministerstwom oraz GUS. Zwrócił również uwagę, że program będzie potrzebny zarówno samorządom, jak i rządowi a także samym mieszkańcom.

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Projektowane zmiany z programie Czyste Powietrze nakreślił w swojej prezentacji Piotr Woźny z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przede wszystkim podkreślił, jak ważne jest zlokalizowanie źródeł niskiej emisji w Polsce – dopiero wiedząc, gdzie one się znajdują, będzie można nimi skutecznie zarządzać. Program Czyste Powietrze łączy w sobie dwa elementy – wymianę przestarzałych źródeł ciepła w polskich domach i ocieplenie i termomodernizację domów. Zmiany obejmą uproszczenie procedury wnioskowania, znacząco ma zostać też skrócona procedura oceny wniosku przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ma też nastąpić przejście z zaświadczeń w oświadczenia. We współpracę w ramach programu miałyby też aktywniej włączyć się samorządy. Planowana jest też integracja programu Czyste Powietrze z programem Mój prąd.

DROGI PUBLICZNE

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zgłosiła strona samorządowa. Uwagi dotyczyły zapisu w artykule, który wyłącza z możliwości stosowania ograniczeń wjazdu pojazdów o określonym nacisku drogi zbudowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Strona samorządowa uznała, że powyższy artykuł jest nie do przyjęcia. Andrzej Porawski zaznaczył, że strona samorządowa jest w stanie zgodzić się na ten zapis pod warunkiem dopisania słów „wybudowanych po wejściu w życie niniejszej ustawy”. W przeciwnym wypadku opinia dotycząca projektu będzie negatywna. Strona rządowa, powołując się na rozmowy na ten temat, które odbyły się w zespołach, uznała, że zapis został już zmieniony a termin ograniczony. Przedstawicielka Ministerstwa poprosiła również, by nie brać pod uwagę dobrej woli strony rządowej, która już była, ale ograniczenia, jakie posiadamy jako kraj. Andrzej Porawski zwrócił uwagę, że przyjęcie tego przepisu, to działanie wstecz. Paweł Szefernaker zaproponował przesunięcie punktu obrad na kolejne posiedzenie oraz poprosił o obecność przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury. 

Projekty z opinią pozytywną:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług;
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Ministerstwo Cyfryzacji);
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie elementów wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia;
  • Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Główny Urząd Statystyczny);
  • Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego);
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Projekt z opinią negatywną:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Do dalszych prac skierowano:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa