Konsekwencje braku głosowania nad uchwałą, która została opublikowana w dzienniku urzędowym wojewody

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 5 / 2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 marca 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 585/19

Naruszenie obowiązku poddania uchwały głosowaniu stanowi istotne naruszenie prawa. Nie można domniemywać, czy głosowanie nad uchwałą odbyło się czy też nie.
Brak głosowania nad uchwałą łamie ustawową i konstytucyjną zasadę jawności.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który zapadł w sprawie skargi wojewody. Wojewoda zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości. Organ nadzoru argumentował, że chociaż uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym wojewody, to powinna zostać uznana za nieważną, ponieważ głosowanie nad nią nigdy się nie odbyło. Została ona bowiem wycofana z porządku obrad sesji rady gminy, a do publikacji została skierowana omyłkowo. – Doszło do sytuacji, w której do publikacji w dzienniku urzędowym województwa przesłano uchwałę, która została zdjęta z porządku obrad rady gminy, a zatem nie została podjęta zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym – argumentował organ nadzoru.
WSA w Gdańsku, po zbadaniu sprawy, podzielił stanowisko wojewody i uchwałę unieważnił. Jak wyjaśnił Sąd I instancji, do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, orzecznictwo zalicza zaś takiego rodzaju naruszenia prawa, jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego, będącego podstawą podjęcia uchwały, czy też naruszenie procedury podjęcia uchwały. Z tą ostatnią sytuacją, tj. naruszeniem procedury (trybu) podjęcia uchwały, mamy do czynienia w niniejszej sprawie. – Jak wskazał bowiem wojewoda, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tymczasem kwestionowana uchwała w ogóle nie została poddana pod głosowanie, gdyż została zdjęta z porządku obrad. Z uwagi jednak na to, że przedłożony organowi nadzorczemu akt spełniał wymogi formalne, został opublikowany w dzienniku wojewódzkim. Fakt uchybień proceduralnych został ujawniony dopiero po opublikowaniu przedmiotowej uchwały – podkreślił WSA w Gdańsku.
W ocenie sądu administracyjnego w takich okolicznościach stanowisko wojewody trzeba uznać za zasadne. Przepis art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, regulujący m.in. sposób głosowania nad przyjęciem uchwały przez radę gminy – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym – stanowi normę bezwzględnie obowiązującą, co oznacza, że dla prawidłowości trybu podejmowania uchwały wszystkie te trzy elementy muszą wystąpić jednocześnie, kumulatywnie, a wszelkie modyfikacje mogą wynikać tylko z przepisów szczególnych rangi ustawowej. – Wszystkie uchwały, niezależnie od ich formy i treści, muszą zapadać w trybie i na zasadach określonych w powołanym art. 14 ustawy o samorządzie gminnym. Tryb ten przyjmuje zaś formę głosowania, spełniającego określone warunki. Naruszenie obowiązku poddania uchwały głosowaniu stanowi istotne naruszenie prawa, które może mieć wpływ na treść podjętej uchwały. Uchybieniu wymaganemu trybowi podejmowania uchwały należy przypisać walor istotnego naruszenia, albowiem nie można domniemywać, czy głosowanie zgodne z prawem dałoby ten sam wynik. Ponadto, brak głosowania nad uchwałą łamie ustawową i konstytucyjną zasadę jawności – czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa