SPIS TREŚCI - SAS 6 / 2020

AKTUALNOŚCI

Podatek dochodowy od osób prawnych
Karta Nauczyciela
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Prawo o ruchu drogowym
Rozliczanie ceny lokali lub budynków
Prawa miejskie

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta musi posiadać uzasadnienie
Uchwała rady miasta podjęta w głosowaniu korespondencyjnym jest nieważna

ANALIZY I KOMENTARZE

Samodzielność gminy jako podmiotu prawa cywilnego i jej ograniczenie
Praca zdalna w urzędach – w spółkach komunalnych również?
Jak samorządy powinny obliczać nadwyżkę operacyjną?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy urząd gminy może udostępnić na żądanie mieszkańca
informacje o wysokości nagród wszystkich pracowników?
Czy rada powiatu ma kompetencje do rozpatrzenia „apelu”
w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Czy tytuł prawny przedsiębiorcy w postaci udziału w nieruchomości
jest wystarczającym do udzielenia przez gminę zezwolenia na alkohol?
Czy nowa uchwała zmieniająca stawki opłat za zajęcie pasa drogowego wymaga zmiany
wcześniejszej decyzji wójta zezwalającej PGE na zajęcie tego pasa?
Czy załącznik do decyzji administracyjnej powinien być podpisany?

FINANSE SAMORZĄDU

Ważna zmiana stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych - cd.
Czy gmina może przeznaczyć środki z opłat za zezwolenia na alkohol
na zakup laptopów do zdalnego nauczania dla dzieci?
Wątpliwości dotyczące potwierdzania przez wójta zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości przez rolników dla celów remontowo-emerytalnych

PRAWO PRACY

Zwiększenie dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły w czasie pandemii
Usprawiedliwiona nieobecność pracownika z powodu kwarantanny
Jak rozliczyć zwiększony zakres pracy urzędnika?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Od stycznia 2021 r. nowe formy podpisywania dokumentów przetargowych
Niezwłoczność w działaniach zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych
Obowiązek wykluczenia autora dokumentacji projektowej z udziału w przetargu
Czy dopuszczalne jest złożenie JEDZ w języku obcym?
Skutki upadłości członka konsorcjum dla kontynuacji realizacji umowy
  

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 6 / 2020

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Nowe przepisy dotyczące uchwalania strategii rozwoju gminy
Ustawa o doręczeniach elektronicznych uchwalona
Konieczność wyznaczenia aglomeracji do końca tego roku

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Finanse komunalne 2021 – kolejny trudny rok?
Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami
Sesje rady gminy w czasie epidemii tylko zdalnie, czy możliwe również stacjonarnie?
Czy nagrania z sesji rady gminy powinny być dostępne z napisami?
Pomniejszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w związku z wystąpieniem pandemii
Ochrona wpłat nabywcy lokalu mieszkalnego lub domujednorodzinnego na rzecz dewelopera

SĄDY O SAMORZĄDACH

Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta bez debaty nad raportem o stanie gminy
Wygaśnięcie mandatu wójta nie powoduje wygaśnięcia udzielonych przez niego pełnomocnictw
Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta do projektu uchwały, nie powoduje nieważności aktu

Z GMIN I POWIATÓW

Sytuacja finansowa polskiej oświaty

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Kontakty przedstawicieli samorządów z partnerami zagranicznymi

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Największy samorządowy projekt szkoleniowy dla koordynatorów
i liderów dostępności z Warszawy

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6 / 2020

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Zasady przyznawania pracownikowi samorządowemu fakultatywnych
składników wynagrodzenia muszą być określone w regulaminie wynagradzania
Nabycie przez zasiedzenie nieruchomości zabudowanych drogą publiczną,
będących we władaniu Skarbu Państwa lub samorządu, było możliwe do 1999 r.
 

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Rada gminy nie może różnicować stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ze względu na wielkość gospodarstwa

Gmina nie może wpływać na program nauczania w szkołach,
na określanie sposobu realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada miasta nie może uchwalać zwolnień od opłat
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Rada gminy nie może zawężać kręgu mieszkańców uprawnionych
do konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego

Rada gminy, ustalając wysokość stypendium, musi przestrzegać
zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawę

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy nie może definiować w uchwale pojęcia gospodarstwa domowego
ani dopuszczać do zbierania odpadów w sposób nieselektywny
Rada powiatu w uchwale budżetowej powinna
określić źródła pokrycia planowanego deficytu lub cele nadwyżki

Uchwała rady gminy może zwolnić z podatku od nieruchomości tylko przedsiębiorców 
ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 12

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa