Karta Nauczyciela

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 6 / 2020

14 października 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD 97)

Celem niniejszej nowelizacji jest przede wszystkim zmiana dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych, które podnoszą konieczność zmiany m.in. rozwiązania dotyczącego zawiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa