Utrzymanie czystości i porządku w gminach

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 6 / 2020

3 listopada 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD 136)

Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Zawarte w projekcie propozycje mają na celu m.in. rozwiązanie niektórych bieżących problemów gospodarki odpadami komunalnymi, którymi w szczególności są:

  • wysokie koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • trudności w zakresie gospodarki odpadami spowodowane epidemią,
  • trudności z osiąganiem ustawowo nałożonych na gminy poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,
  • utrudniony dostęp do instalacji przetwarzających odpady komunalne,
  • uwzględnienie prowadzonych równolegle prac nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa