Przegląd legislacyjny

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

SIECI PRZESYŁOWE

9 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 428 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.Ustawa określa zasady i warunki przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także źródła ich finansowania.


KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 422 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Ustawa określa zadania i organizację Krajowej Administracji Skarbowej, formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, warunki pracy i służby, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego UE, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.


SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 423 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstaw ich wymiaru; zasady, tryb i terminy: zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników i składek; zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz zasady zarządzania tym funduszem; zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.


PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 424 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki niewykonania takich obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.


RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 419 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.


KODEKS KARNY SKARBOWY

5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 408 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 września 1999 r. o Kodeks karny skarbowy. 
Ustawa reguluje zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Zgodnie z ustawą odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.


FINANSOWE WSPARCIE RODZIN

4 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 403 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2021 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.
Ustawa określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej.


USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

1 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 379 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 43 ustawy Prawo wodne, tj. czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.


AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 303 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.
Ustawa określa zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego; zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powierzonym agencji; zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na podstawie umowy użyczenia lub decyzji właściwego ministra; zasady gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, o których mowa w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zadania realizowane przez Agencję w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa; zasady i tryb gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa bez pośrednictwa Agencji.


DOZÓR TECHNICZNY
11 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 272 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania.


INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

1 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 214 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Ustawa określa zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej, które dotyczą: danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej; usług danych przestrzennych; interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych; wspólnego korzystania z danych przestrzennych; współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa