Wynik audytu nie uzasadnia rozwiązania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta stosunku pracy z sekretarzem

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach z 21 stycznia 2021 r., sygn. akt IV P 228/19

Podstawą prawidłowego wykonywania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zadań jest zaufanie do zatrudnionych w urzędzie pracowników, w szczególności do sekretarza gminy. Dlatego – co do zasady – utrata zaufania może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę z sekretarzem. Jednak wynik przeprowadzonego w gminie audytu nie uzasadnia takiej utraty zaufania. Audyt ma być podstawą do zmian i naprawy, a nie karania pracowników.

Tak wynika z orzeczenia Sądu Rejonowego w Puławach, które zapadło w sporze pomiędzy urzędem gminy (pozwany), a powodem – sekretarzem gminy, z którym wójt rozwiązał stosunek pracy z powodu utraty zaufania do tego pracownika samorządowego.
30 sierpnia 2019 r. wójt wypowiedział sekretarzowi gminy umowę o pracę. Jako przyczyny podjęcia takiej decyzji, wójt wskazał utratę zaufania pracodawcy na skutek długotrwałego i powtarzającego się nienależnego wykonywania przez powoda obowiązków w zakresie zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu gminy, a także niewypełniania obowiązków sekretarza gminy, m.in. przez:

  • niedostosowanie zapisów zawartych w regulaminie organizacyjnym do zakresów czynności pracowników urzędu gminy;
  • brak aktualizacji regulaminu organizacyjnego do faktycznego stanu zatrudnienia pracowników;
  • nieprawidłowe sporządzenie zakresów czynności pracowników urzędu gminy poprzez powoływanie się na nieaktualne podstawy prawne;
  • brak aktualizacji zakresów czynności pracowników urzędu gminy do ich faktycznego zakresu obowiązków oraz brak wykreślenia z zakresu czynności obowiązków, którymi pracownicy się już nie zajmują, brak wpisania w zakresach czynności pracowników ich uprawnień oraz zakresów odpowiedzialności;
  • brak jednolitego sporządzania zakresów czynności pracowników urzędu gminy.

Powód w piśmie z 17 września 2019 r. zwrócił się z prośbą do wójta o wycofanie postawionych mu w piśmie wypowiadającym umowę o pracę zarzutów, nie kwestionując samego wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia powód był nieobecny w pracy z powodu choroby. Stosunek pracy łączący strony rozwiązał się z dniem 30 listopada 2019 r., co było bezsporne między stronami.
Ponieważ wójt nie zadośćuczynił żądaniom powoda ten wniósł do sądu pozew przeciwko gminie o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Argumentował w nim m.in., że zarzucane mu uchybienia, które były podstawą utraty zaufania i w konsekwencji wypowiedzenia, nie zostały – pomimo upływu czasu i zatrudnieniu na stanowisko sekretarza innej osoby – usunięte.
Sąd rejonowy uznał, że powód ma w sprawie rację. W swoim orzeczeniu wskazał, że wójt nie miał uzasadnionych powodów, aby w sierpniu 2019 r. utracić do zwolnionego pracownika zaufanie i aby uznać, że dotychczasowe wykonywanie przez niego obowiązków uniemożliwia dalsze zatrudnianie na stanowisku sekretarza gminy i w ogóle jakimkolwiek stanowisku pracy urzędzie gminy.
Sąd wskazał, że wójt jest pracownikiem samorządowym, którego stosunek pracy jest kreowany z woli wyborców. Podkreślił też, że warunkiem prawidłowego wykonywania przez wójta powierzonych mu przez wyborców zadań i kompetencji jest zaufanie do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników, w szczególności do sekretarza gminy.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Puławach wskazał, że powód jest pracownikiem merytorycznie przygotowanym. Z akt osobowych powoda wynika, że jest magistrem prawa, ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania, jest doświadczonym pracownikiem samorządowym, bo pracuje w urzędzie gminy od roku 2004, przez wiele lat zatrudniony był tam jako inspektor ds. obsługi rady gminy, ale także był zastępcą kierownika USC, ukończył w tym czasie także wiele kursów i to z różnych obszarów. Powód też otrzymywał od poprzedniego swojego przełożonego (byłego wójta), przeprowadzającego okresowe oceny pracy, bardzo dobre oceny, ostatnia ocena miała miejsce w marcu 2015 i w arkuszu oceny wójt podkreślał, że powód wykonuje swoje zadania z zakresu organizacji pracy rady gminy, jest pełnomocnikiem ds. wyborów, nastawiony jest na własny rozwój, korzysta ze wszystkich możliwości, które wpływają na podnoszenie kwalifikacji, bardzo dobrze zna obsługę komputera i urządzeń pokrewnych. – Ta wysoka ocena kwalifikacji i jakości pracy powoda zapewne wpłynęła na podjęcie przez ówczesnego wójta decyzji o przeniesieniu powoda w drodze awansu z dniem 1 października 2017 r. na stanowisko sekretarza gminy, które to stanowisko było nieobsadzone od ponad 3 lat. Zatem można powiedzieć, że współpraca powoda z poprzednim wójtem układała się jak najbardziej prawidłowo – podkreślił Sąd Rejonowy w Puławach.
W dalszej części uzasadnienia przychylnego dla powoda wyroku Sąd Rejonowy wskazał, że powodem rozwiązania stosunku pracy z powodem była utrata zaufania ze wskazanych przez wójta przyczyn.
– Wójt gminy w piśmie wypowiadającym warunki pracy i płacy podał szereg okoliczności, które wpłynęły na powstanie u niego poczucia utraty zaufania do powoda, jak i poczucia, że powód nie spełnia jego oczekiwań jako sekretarz gminy i wykonuje nienależycie swoje obowiązki. Analizując przyczyny utraty zaufania wskazane w treści wypowiedzenia należy stwierdzić, że stanowią one powtórzenie nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonego w gminie audytu – wskazał sąd.
Skład orzekający wyjaśnił jednocześnie, że istotą audytu jest ocena sytuacji w danej jednostce w celu stwierdzenia i skorygowania ewentualnych nieprawidłowości. Audyt nie jest kontrolą i wykryte nieprawidłowości nie powinny więc skutkować dla pracowników karami. Jednym z celów audytu jest ocena potrzeby doskonalenia lub podjęcia działań korygujących.
– Sprawozdanie i wyniki audytu właśnie powinny dawać wójtowi gminy (od niedawna pełniącemu tę funkcję) jak i powodowi, jako sekretarzowi gminy (także niezbyt długo pracującej na tym stanowisku), wyraźny asumpt do tego, aby pochylić się nad wskazaną w tym raporcie oceną stanu i wskazanymi tam konkretnie w poszczególnych obszarach „słabymi miejscami” – według przeprowadzającej audyt, a następnie przeanalizowaniu możliwości i zasadności wprowadzenia rekomendacji w życie – uzasadniał swoje rozstrzygnięcie skład orzekający Sądu Rejonowego w Puławach orzekając, że przeprowadzony w gminie audyt i jego wyniki nie mogą stanowić uzasadnienia dla rozwiązania stosunku pracy z sekretarzem gminy z powodu utraty zaufania.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa