SPIS TREŚCI SAS 3 / 2021

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia w służbie zdrowia
Informacje o środowisku
Gospodarowanie nieruchomościami

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała przyznająca radnemu prawo do diety,
pomimo braku jego działań na rzecz gminy, jest niezgodna z ustawą

ANALIZY I KOMENTARZE

Ustawa „lokal za grunt” szansą dla gminnego budownictwa mieszkaniowego?
Coraz mniej czasu na zmianę regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
W jakich terminach następuje przedstawienie i rozpatrzenie raportu o stanie JST?
Żądania inspektorów ochrony środowiska dotyczące przeprowadzania postępowań służbowych w JST
Zarządzanie cmentarzem komunalnym – problem gminny
Prawne aspekty dziedziczenia majątku przez gminy
Uproszczone postępowanie legalizacyjne – charakterystyka zagadnienia

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy wójt może odmówić udostępnienia informacji publicznej w części zanonimizowanych danych?
Czy rada gminy może zróżnicować w uchwale stawkę opłaty
za zajęcie pasa drogowego w zależności od umiejscowienia reklamy?
Kilkakrotne zawieszanie działalności przez przedsiębiorcę w zakresie transportu drogowego
Rozpatrywanie skarg na komisje rady gminy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu administrayjnym
Realizacja przyłącza wodociągowego bez zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a zawieszenie
biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

FINANSE SAMORZĄDU

Zobowiązanie gminy do zapewnienia środków finansowych na spłatę pożyczki przez spółkę komunalną
Przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

PRAWO PRACY

Kwarantanna pracownika samorządowego a prawo do urlopu wypoczynkowego
Czy pracownik urzędu gminy może świadczyć usługi jako przewodnik górski na rzecz swego pracodawcy?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ściągawka z nowego PZP
Pozacenowe kryteria oceny ofert w nowym Prawie zamówień publicznych
Przetarg nieograniczony – tryb podstawowy w trzech wariantach
Obligatoryjność wizji lokalnej nie może ograniczać konkurencji

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 3/2021

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej
Młodzieżowe rady na nowych zasadach

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Skutki zmian w PIT dla budżetów gmin, miast, powiatów i województw
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2020 r.
Najwyższa Izba Kontroli a samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny a mecenat państwa w zakresie działalności kulturalnej
Dobre praktyki obsługi PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Likwidacja OFE odroczona

SĄDY O SAMORZĄDACH

Raport o stanie gminy a wotum zaufania dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Sąd nie może zmusić wójta, burmistrza, prezydenta miasta do przekazania informacji radnemu

Z GMIN I POWIATÓW

Zielona Europa to lepsza Polska

WYWIADY – REPORTAŻE

Rozmowa z Januszem Buzkiem, organizatorem Forum Miasteczek Polskich

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Samorząd walczy z osteoporozą!

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW 

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie podlega taryfom przewidzianym dla ścieków
Niezgodność z prawdą aktu urodzenia może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Gmina ma obowiązek zwrotu opiekunom niepełnosprawnych uczniów
tylko kosztów przejazdów za wspólną podróż do szkoły i z powrotem
Z delegacji ustawowej wynika nakaz trzymania pszczół w ulach, ale nie lokalizacja uli
Gmina może wyznaczyć na inkasenta osobę prawną albo jednostkę niemającą osobowości prawnej

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Podejmując uchwałę dot. opłat za zezwolenie alkoholowe,
rada miasta powinna działać wyłącznie w granicach upoważnienia

Wójt nie może wprowadzić okresowego zakazu amatorskiego połowu ryb
Wprowadzenie możliwości usprawiedliwienia nieobecności
radnego powoduje, że dieta traci swój kompensacyjny charakter

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Jeżeli w uchwale dot. dotacji dla klubów sportowych rada miejska nie wyłączyła
klubów zawodowych, to jej projekt należy zgłosić do UOKiK 
Rada gminy jest zobowiązana do wyrażenia swojej woli w zakresie pobierania opłaty targowej
w sposób jednoznaczny, a nie dorozumiany 
Zasady udzielania absolutorium zarządowi związku powiatowego

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa