SPIS TREŚCI SAS 4 / 2021

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Wynagrodzenia pracowników samorządowych
Energia odnawialna
Polski Ład – podatek dochodowy od osób fizycznych
Pomoc społeczna
Prawo oświatowe

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała w sprawie diet radnych nie jest aktem prawa miejscowego
O warunkach i trybie finansowania zadania własnego, polegającego
na tworzeniu warunków dla rozwoju sportu, decyduje organ stanowiący JST

ANALIZY I KOMENTARZE

Młodzieżowe rady gmin na nowych zasadach
Społeczne agencje najmu – kolejny pomysł na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych
Wsparcie lotnisk na koszt gmin – pozbawianie samorządów kolejnych dochodów
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi i wolantariatem

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Rada powiatu może podjąć uchwałę w sprawie opłat za usuwanie hulajnóg elektrycznych z dróg publicznych
Czy teren o symbolu RM, bez wskazanej minimalnej powierzchni, należy traktować jako rolny?
Umowa na dowóz uczniów w przypadku zamknięcia szkół z powodu pandemii

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Konsekwencje braku ustalenia wymogów w akcie prawa miejscowego przez organ stanowiący JST
W przypadku niedysponowania informacją publiczną organ zobligowany
nie powinien przekazywać wniosku w trybie art. 65 k.p.a.
Czy strona może zarzucić bezczynność organowi, który przedłuża
termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.?

FINANSE SAMORZĄDU

Zmiany w wynagrodzeniach samorządowców 
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
Jawność gospodarowania środkami publicznymi w JST

PRAWO PRACY

Czy testowanie antygenowe pracowników bezobjawowych może być zatwierdzone w regulaminie pracy?
Czy szkolenia BHP dla pracowników samorządowych mogą być prowadzone tylko przez uprawnione firmy szkoleniowe?
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem z powodu opieki nad chorym dzieckiem dłuższej niż 60 dni
Odprawa dla dyrektora szkoły

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jak zgodnie z Prawem zamówień publicznych ograniczyć konkurencję w przetargu?
Zamawiający muszą pamiętać, że nadal obowiązuje zakaz potrącania kary umownej
Zasada jawności finansów publicznych obowiązuje również do zamówień bagatelnych kwotowo 
Zbyt ogólne wyjaśnienia w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa czynią zastrzeżenie bezpodstawnym
Ekologia w zamówieniach publicznych – cykl życia produktu 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA SAS 4 / 2021

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego uchwalona
Doręczenia elektroniczne przesunięte w czasie

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Co dalej z finansami gmin, miast i powiatów?
Czy system wyrównawczy dochodów JST zostanie zreformowany?
Zapowiedzi kontraktu jednolitego a oskładkowanie pracy
Składka zdrowotna i konsekwencje zmian podatkowych
Inwestycje – remedium na kryzys spowodowany COVID-19
Mieszkalnictwo z dużym wsparciem BGK

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wójt, burmistrz, prezydent miasta musi na wniosek udostępnić informacje o wydatkach związanych z aktywnością gminy/miasta w Internecie
Wyłączną kompetencję do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym posiada wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Z GMIN I POWIATÓW

Gminy z obszarami wiejskimi stracą na zmianach w przepisach o PIT

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Organizacja imprez towarzyszących oficjalnym spotkaniom z partnerami zagranicznymi

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW SAS 4 / 2021

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Zakaz zgromadzeń publicznych, wydany w związku z wystąpieniem stanu epidemii, był niezgodny z ustawą
Nie można odmówić ochrony lokatorowi mieszkania komunalnego, pokrzywdzonemu działaniami innego lokatora

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Nieobecność kilku radnych na sesji nie musi oznaczać braku możliwości podejmowania uchwał
O likwidacji szkoły decyduje gmina, a nie kurator oświaty
Starosta może odmówić właścicielowi rozbiórki obiektu wpisanego do ewidencji zabytków

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Niespełnienie obowiązku zaopiniowania projektu uchwały w sprawie kąpielisk skutkuje nieważnością uchwały
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien zawierać wszystkie obligatoryjne elementy
Powtórzenia i modyfikacje przepisów ustawowych w uchwałach w sprawie przyjęcia statutu powiatu, stanowią istotne naruszenie prawa
Uchwała rady gminy w sprawie przekształcenia lub likwidacji publicznego zakładu opieki
zdrowotnej odnosi się wprost do działalności związków zawodowych

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy może określić w regulaminie wyłącznie zasady udzielania dotacji na usuwanie azbestu oraz sposób jej rozliczania
Rada gminy w uchwale w sprawie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych nie może wskazywać w jej treści wielkości środków budżetowych gminy

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa