Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 5/2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 września 2021 r., nr 116/2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opiniuje projekt gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Nieprzesłanie organowi regulacyjnemu projektu tego regulaminu stanowi naruszenie prawa, skutkujące nieważnością takiej uchwały.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.
Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi m. in. art. 19 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dalej: ustawa.
W myśl § 3 uchwały podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego. Z kolei art. 19 ust. 2 ustawy wskazuje, że organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Natomiast na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.
Jak ustalił organ nadzoru, badając uchwałę rady gminy jej projekt nie został przesłany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, czyli Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Uchwała nie została zatem podjęta we właściwym trybie i dlatego nie ma waloru aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa