Rada miasta nie ma upoważnienia do wprowadzenia instytucji zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2021

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 lutego 2021 r., nr 8/25/2021

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z powyższego przepisu wynika, że zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku nastąpiło z mocy prawa i nie wymaga podjęcia przez radę gminy żadnego aktu w tym przedmiocie.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, stwierdzającego nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej na terenie miasta.
W trakcie postępowania nadzorczego przedstawiciel miasta wyjaśnił, że inkasenci są zatrudnieni na podstawie umów o pracę i w związku z zawieszeniem poboru opłaty targowej w 2021 roku powstała konieczność uregulowania przez miasto formy poboru opłaty w drodze inkasa w tym okresie. Przedstawiciel miasta podkreślał, że skoro rada może określić formę poboru opłaty w drodze inkasa, to jest także uprawniona do zmiany swojej wcześniejszej uchwały określającej formę poboru, czy też czasowego odstąpienia od tejże formy poboru.
Odmiennego zdania było Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W ocenie organu nadzorczego przepis art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera upoważnienie dla rady gminy do zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, jednakże nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego gminy do wprowadzenia instytucji zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej.
Jednocześnie Kolegium łódzkiej RIO podkreśliło, że na mocy art. 31zzm ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późniejszymi zmianami) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z powyższego przepisu wynika, że zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku nastąpiło z mocy prawa i nie wymaga podjęcia przez radę gminy żadnego aktu w tym przedmiocie.
– W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym do rodzajów naruszeń przepisów prawa skutkujących nieważnością uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub jej części należy zaliczyć: naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał; podstawy prawnej podejmowania uchwał; przepisów prawa ustrojowego; przepisów prawa materialnego (przez wadliwą ich wykładnię) oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał – dlatego w ocenie Kolegium Izby, podejmując badaną uchwałę rada miejska naruszyła w sposób istotny art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który nie stanowi umocowania do jej podjęcia. Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wskazało, że kwestie dotyczące stosunku pracy zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa