Pełnomocnictwo udzielone wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie musi skutkować wygaśnięciem mandatu

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | SĄDY O SAMORZĄDACH – SAS 6 / 2021

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Gd 186/21

Nie każde pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wójtowi (burmistrzowi, czy prezydentowi miasta) skutkuje wygaśnięciem mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który zapadł w sporze pomiędzy wojewodą pomorskim a wójtem, którego wygaśnięcie mandatu stwierdził właśnie wojewoda.
W ocenie WSA w Gdańsku w rozpatrywanej sprawie sporne było, czy spełnione zostały przesłanki z art. 4 pkt 6 ustawy, powodujące wygaśnięcie mandatu wójta. W ocenie wojewody przesłanki te zostały spełnione. Przede wszystkim dlatego, że – jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych – nie jest wymagane, by pełnomocnik podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą uczestniczył bezpośrednio w zarządzaniu taką działalnością, bowiem wystarczający jest fakt, że jest takiego podmiotu pełnomocnikiem.
Inne stanowisko prezentowali skarżący, którzy wywodzili, że wójt, którego mandatu wygaśnięcie stwierdził wojewoda, nie był pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej, bowiem udzielone upoważnienie dotyczyło jedynie czynności technicznych. Pełnomocnictwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dotyczyć musi natomiast uprawnienia pełnomocnika do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności, polegających na nabywaniu praw, zaciąganiu zobowiązań czy dokonywaniu innych czynności, immanentnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ostatecznie WSA w Gdańsku przychylił się do stanowiska skarżących. Skład orzekający zauważył m.in., że w art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej użyto sformułowania, „nie mogą być pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej”, nie zaś, że „nie mogą być pełnomocnikiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą”.
Sąd administracyjny nie kwestionował, że wójt został wpisany do CEIDG jako pełnomocnik swojej matki, prowadzącej działalność gospodarczą. Pełnomocnictwo to dotyczyło jedynie zmiany wpisu w CEIDG: o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej, wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG, prowadzenia spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego. Na terytorium RP zadania pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r., dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE.L.2006.376.36), realizuje Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.
W ocenie WSA w Gdańsku nie można zatem uznać, by wójt był umocowany przez swoją matkę do wykonywania w jej imieniu czynności prawnych i faktycznych, związanych z przysporzeniem jej zysku, jako osobie prowadzącej we własnym imieniu i w sposób ciągły zorganizowaną działalność zarobkową. „Należy w tej sytuacji podzielić zarzuty obu skarg, że pełnomocnictwo udzielone skarżącemu dotyczyło jedynie czynności o charakterze technicznym, formalnym, które nie może być utożsamiane z pełnomocnictwem do prowadzenia działalności gospodarczej.” – wskazał WSA w Gdańsku.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa