SPIS TREŚCI SAS 2 / 2022

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Przestępczość środowiskowa
Odnawialne Źródła Energii
Wynagrodzenia
Rejestr PESEL

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Finansowe skutki postępowania przed sądem administracyjnym dla JST
Procedura nałożenia opłaty na wnioskodawcę za udostępnienie informacji publicznej
Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego
projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie ścieków pod większą kontrolą gmin?

RYNEK ENERGII

PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Ustawowy zakaz zatrudniania oraz kontynuowania zatrudnienia radnych
w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim

Sposoby i tryb głosowania tajnego na sesji zdalnej, określone w statutach gmin, miast i powiatów
Wątpliwości dotyczące obowiązywania uchwał rad gmin
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników

FINANSE SAMORZĄDU

Przekazanie przez zarząd JST projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej do zaopiniowania RIO

Rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku
ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych – wnioski do 5 maja 2022 r.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Odpowiednie stosowanie przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
Klub radnych nie może złożyć skargi do sądu na bezczynność w ramach dostępu do informacji publicznej 
Fakultatywność i obligatoryjność odstąpienia od uzasadnienia decyzji administracyjnej 
Ogrodzenie jako urządzenie budowlane w prawie administracyjnym 

PRAWO PRACY

Jak rozliczyć udział pracownika w sobotnim szkoleniu służbowym? 
Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego pracownika, związanego z wykonywaną pracą 
Czy wypadek pracownika w podróży służbowej należy uznać jako wypadek przy pracy? 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana umowy na serwisowanie urządzeń pomiędzy gminą
a osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą

Nowe obowiązki przy zakupie samochodów 
Konkurs jako procedura umożliwiająca elastyczną zmianę wartości zamówienia 
Szacowanie wartości zakupów spożywczych 

 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej
dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.
Rejestr umów zawieranych przez gminy i powiaty już od 1 lipca 2022 r.
Kłopoty samorządów z wykorzystaniem nadzwyczajnych środków w kwocie 8 mld zł
Pułapki tzw. Polskiego Ładu – na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?
Zerowy PIT – kto może skorzystać i czy na pewno jest to opłacalne?

SĄDY O SAMORZĄDACH

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przez wójta nie jest informacją publiczną
Uchwała o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania
nie narusza interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, będącego starostą powiatu
O udzieleniu pożyczki przez powiat decyduje starosta z zarządem, a nie rada powiatu

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z jednogłośnym absolutorium
UMP apeluje: Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

2. Forum Miasteczek Polskich

 

DODATEK ORZECZNICTWO - 2 / 2022

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odpowiedzialność sprawcy wypadku wobec
zarządcy drogi za zanieczyszczenie drogi płynami

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Zdalne sesje rady gminy to wyjątek na czas pandemii
Ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącej wymiany prawa jazdy, odbywa się na koszt starosty

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy powinna wyznaczyć konkretne miejsce
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników

Uchwała rady gminy w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania

Tytuł uchwały rady gminy, upoważniającej kierownika GOPS do wydawania decyzji
administracyjnych, winien w sposób zwięzły i rzetelny informować o treści uchwały

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy, wydając uchwałę, nie może zawężać kategorii potencjalnych
beneficjentów dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska

Wysokość dotacji nie należy do materii „trybu udzielania”dotacji

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa