SPIS TREŚCI SAS 1/2023

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Zmiana granic gmin
Ogrzewanie domowe i nie tylko
Likwidacja użytkowania wieczystego

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Jawność działania organów władzy publicznej
Socjalna polityka mieszkaniowa gmin w ujęciu prawnym
Nowe rozwiązania prawne w instytucji ponaglenia

RYNEK ENERGII

Gigantyczna operacja logistyczna

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wniosek o zakup węgla przysługującego na rok 2022 i 2023 po cenach preferencyjnych
Wójt, burmistrz, prezydent miasta weryfikuje, czy strażakowi OSP
przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat

Skutki rozwiązania umowy z radnym przed uzyskaniem zgody rady powiatu

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Terminy w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych
Osoba pozbawiona wolności może brać udział
w rozprawie administracyjnej on-line – kolejna nowelizacja k.p.a.

Adnotacja o sposobie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej przykładem rażącego naruszenia prawa
Decyzja stwierdzająca naruszenie prawa kończąca wznowione postępowanie

FINANSE SAMORZĄDU

Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji dla jednostek oświatowych,
prowadzonych przez inne podmioty niż gmina

Uchwały pozytywne i negatywne podejmowane w sprawie funduszu sołeckiego

PRAWO PRACY

Wstrzymanie wykonania uchwały odwołującej ze stanowiska starosty a istnienie stosunku pracy
Czy gminna jednostka organizacyjna może zatrudnić pracownika gminy
na stanowisko urzędnicze bez przeprowadzania wolnego naboru?

Godziny nadliczbowe kierownika USC

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
Dokumentowanie zamówień poniżej progu bagatelności
Współpraca barterowa musi być poprzedzona procedurą zamówienia publicznego
Mediacja – jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych
Termin umowy musi być jednoznacznie określony

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 1/2023

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Konieczność dostosowania uchwał rad gmin do zmian w gospodarce nieczystościami ciekłymi
Kompetencje starostów w sprawach dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami
Elektroniczny dziennik budowy – od 2023 czy 2030 roku?
Dokumenty rekrutacyjne jako przedmiot informacji publicznej

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada gminy, miasta nie może zobowiązać wójta, burmistrza,
prezydenta miasta do podejmowania konkretnych działań
Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek udostępnić informację publiczną radnemu gminy
Decyzja starosty o pozwoleniu na budowę wydawana jest 
w imieniu własnym powiatu i na jego odpowiedzialność

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Podsumowanie pracy przedstawicieli ZGWRP w Zespole ds. Edukacji KWRiST w 2022 roku
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki oraz o likwidacji 
prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach

ZPP aktywnie i skutecznie na rzecz polskich powiatów 

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Zapraszamy na VIII Europejski Kongres Samorządów
Targi EKOTECH – Innowacje w gospodarce odpadami i strategie dla samorządów
Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

 

DODATEK - ORZECZNICTWO - 1/2023

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Brak w aktach sprawy dokumentów potwierdzających działanie
w imieniu wójta gminy hamuje bieg skargi kasacyjnej

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Głos przewodniczącego rady gminy nie jest ważniejszy od głosów innych radnych
Grzywna dla prezydenta miasta za nieprzekazanie sądowi skargi wojewody na uchwałę rady miasta

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Kompetencje gminy w zakresie ustawowego obowiązku sprzątania „ciągów pieszych”
Gminny program ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego
Uchwała rady miejskiej nie może rozstrzygać skutków
zaginięcia powiadomienia o nałożeniu opłaty parkingowej

Rada gminy musi podać w uchwale konkretną stawkę opłaty za pobyt dziecka w żłobku

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy nie może ustanawiać dodatkowych uregulowań w przedmiocie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Wadliwe określenie inkasenta w uchwale w sprawie poboru podatków
i opłat lokalnych oznacza niewypełnienie delegacji ustawowej

Regulamin udzielania przez gminę dotacji na remont obiektu zabytkowego

 

 

 

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa