SPIS TREŚCI SAS 1/2022

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY 

Ochrona zdrowia
Prawo telekomunikacyjne
Rozwiązania dla odbiorców paliw gazowych
Audyt efektywności energetycznej
Szkolenia psów ratowniczych
Samorząd gminny

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

O proekologicznych działaniach samorządów i przedsiębiorców podczas targów Ekotech

ORZECZNICTWO

Zasady ustalania diet przysługujących radnym 
Wprowadzenie możliwości usprawiedliwienia nieobecności
radnego powoduje, że dieta traci swój kompensacyjny charakter 

ANALIZY I KOMENTARZE

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są już odpadami komunalnymi
Darmowe weekendowe targowiska dla rolników w każdej gminie
Istotne zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
Intencje wnioskodawcy a dostęp do informacji publicznej 

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może kontrolować działalność hotelarską?
Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek ustalenia
stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych nieruchomości?

Roszczenie gminy o odszkodowanie wobec byłego najemcy

RYNEK ENERGII

Samorządy na rynku energii 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Stwierdzenie nieważności – nadzwyczajny środek odwoławczy w postępowaniu administracyjnym
Prokurator w postępowaniu administracyjnym
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w świetle norm prawa administracyjnego
Zakwestionowanie przez prokuratora zapisów uchwały
rady gminy w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów

FINANSE SAMORZĄDU

Zwolnienia od podatku od nieruchomości – wynikające z ustaw oraz uchwał rad gmin
W jaki sposób obliczać kwotę, wypłacaną inkasentom z tytułu pobieranej przez nich opłaty targowej? 

PRAWO PRACY

Czy wójt małej gminy, zatrudniający powyżej 50 pracowników, musi wdrożyć procedurę dot. sygnalistów? 
Uzasadnienie nagrody pracowniczej przedmiotem informacji publicznej 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Orzecznictwo KIO dopuszcza żądanie przez zamawiającego kosztorysu ofertowego 
Dopuszczalna zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy 
Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych
Zamawiający ma prawo, a nie obowiązek, sformułowania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający ma prawo oczekiwać konkretnych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 1/2022

AKTUALNOŚCI
INFORMACJA Z GMINY SZYDŁOWO

Uchwała Rady Gminy Szydłowo o nieudzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy niezgodna z prawem

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Nowe ograniczenia antykorupcyjne dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – od kolejnej kadencji
Zmiany w dochodach komunalnych – budowa nowego systemu?
Budżety JST po trzech kwartałach 2021 r. – porównanie do lat ubiegłych

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada gminy/miasta przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla wójta, burmistrza,
prezydenta miasta powinna zachować kolejność działań określonych w ustawie
Przesłanki wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta przepisów porządkowych
Rada gminy nie może wkraczać w kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta
i określać w uchwale trybu zbywania nieruchomości i lokali mieszkalnych

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021, prognozy na 2022 rok
2021 – rok trudnych zmian, zwłaszcza dla miast
Jaki dla Związku Powiatów Polskich był 2021 rok?

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 1 / 2022

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych gminy wobec byłych najemców

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Obowiązkiem organu jest sprawdzenie zgodności przedłożonego
projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy

Przepisy prawa nie kształtują kompetencji starosty do uregulowania
w drodze zarządzenia taryfy opłat za udostępnienie informacji publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Uchwała rady gminy o pomocy dla repatriantów musi być sformułowana w sposób poprawny i jednoznaczny
Tworzenie i ogłaszanie tekstów jednolitych prawa miejscowego
Rada gminy/miasta nie ma kompetencji do uchwalenia regulaminu funduszu nagród dla uczniów

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Vacatio legis uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych
Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada gminy nie może postanowić, że dotacja na likwidację źródeł niskiej emisji będzie
udzielana także na dofinansowanie kosztów zrealizowanych zadań
Od 1 stycznia 2022 r. zmiana brzmienia przepisu dot. opłaty ryczałtowej za odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa