Stanowicko Związku Powiatów Polskich

WARSZAWA, 5 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH

We współczesnych państwach samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zaspokajanie przeważającej części zbiorowych potrzeb obywateli. Sprawne zmierzenie się z tym wyzwaniem przez poszczególne gminy, czy powiaty wymaga sięgania po nowoczesne metody zarządzania, w tym również w zakresie organizacji i realizacji zadań. Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje odejście od szczegółowego opisywania w ustawach sposobu realizacji zadań, a tym samym zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Stanowicko Związku Powiatów Polskich

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych). Powodem nieprawidłowości były tu przede wszystkim niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

Czytaj więcej ...

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności. Jednak placówki te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

Czytaj więcej ...

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

Czytaj więcej ...

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

NIK przeprowadziła kontrolę zarządzania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, w ramach której sprawdzono, jak cztery gminy Opolszczyzny: Baborów, Byczyna, Opole i Polska Cerekiew gospodarowały nowopowstałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, których budowa została sfinansowana przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Ustalenia kontroli wskazują, że samorządy nie zawsze potrafiły właściwie wykorzystać nowe projekty i inwestycje z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wynikało to zarówno z błędów popełnianych na etapie przygotowania działań inwestycyjnych, jak i z zaniechań, do których dopuszczono już po oddaniu obiektów do użytkowania. W skrajnym przypadku działania podejmowane przez władze Gminy Byczyna nie doprowadziły do utworzenia Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, pomimo wydatkowania na ten cel kwoty ponad 2,6 mln zł.

Czytaj więcej: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

Czytaj więcej: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

W Zgromadzeniu Ogólnym delegatów do Związku Miast Polskich 21-22 marca br. w Serocku wzięło udział ponad 250 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich. Spotkanie odbywało się nie tylko w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich. Towarzyszył mu duży niepokój o dalszy los samorządów w Polsce.

Czytaj więcej: Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

SMART CITY - założenia i perspektywy.

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu:

Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Czytaj więcej ...

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych

W żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki. Zdarzało się, że dzieci uczyły się w ciasnych salach, przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie. NIK zwraca również uwagę, że uczniowie wciąż narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów i często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. Zastrzeżenia kontrolerów budzi także zły stan techniczno-sanitarny obiektów szkolnych oraz fakt, że w ponad połowie szkół nie zabezpieczono w komputerach dostępu uczniów do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Czytaj więcej ...

NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiła Prezesa NIK na debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych. Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas dyskusji 10 propozycji zmian w prawie, które NIK zdefiniowała w wyniku przeprowadzonych kontroli. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi co roku ponad sto miliardów złotych. To jednocześnie jedna z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami sfer funkcjonowania państwa. Wskazują na to - obok informacji Komisji Europejskiej czy CBA - raporty Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej: NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

W dniu 21 lutego na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doprecyzowane zostały dalsze działania strony samorządowej związane z obroną idei samorządności. Potwierdzamy organizację Forum Samorządowego w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, przyjęto koncepcję podjęcia inicjatywy na rzecz powołania Obywatelskiego Komitetu Referendalnego „Samorządność”, powołano zespół celem skoordynowania  działań  w obszarze obrony idei samorządności.

Czytaj więcej: W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

Czytaj więcej: NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK o bezpieczeństwie na przejściach i przejazdach kolejowo - drogowych

Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów – połowa z nich miała złą nawierzchnię, a przydrożne drzewa i krzewy ograniczały możliwości zauważenia nadjeżdżających pociągów. Nieprawidłowości te dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków na przejazdach, choć i tak już stanowią one wysoki odsetek ogółu zdarzeń na kolei (ok. 35 proc.), a liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z roku na rok rośnie.

Zobacz więcej ...

Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wydział Polityki Miejskiej, Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju zaprasza miasta do składania aplikacji do udziału w ostatnich czterech partnerstwach Agendy Miejskiej UE, których uruchomienie jest planowane w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie UE (I połowa 2017 r.). Tematy partnerstw to:

  • Climate adaptation.

  • Energy transition.

  • Innovative and responsible public procurement.

  • Sustainable use of land and Nature-Based solutions.

W celu zgłoszenia chęci udziału w partnerstwie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej fiszki (w języku angielskim) oraz odesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 17 stycznia br.

Do każdego partnerstwa zostanie wybrany jeden polski przedstawiciel reprezentujący władze lokalne, którego kandydatura zostanie zarekomendowana prezydencji oraz Komisji Europejskiej. Mając na uwadze rekomendacje z dotychczasowych partnerstw, starający się o członkostwo w partnerstwie powinni być ekspertami w danej dziedzinie oraz liczyć się z koniecznością poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i pracy na te działania. Dodatkowym atutem będzie zapewnienie przez potencjalnych partnerów możliwości współpracy i sieciowania z innymi podmiotami zainteresowanymi tym tematem (np. w ramach istniejących sieci, związku czy stowarzyszenia). Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o przedstawienie swojego profilu (maksymalnie 2 str.) zgodnie z załączonym szablonem fiszki.

Czytaj więcej: Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

2 grudnia 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Wschodnie Forum Firm Rodzinnych, którego pomysłodawcami i organizatorami byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman oraz Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa” Mecenas Mariusz Filipek.

Czytaj więcej: Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

19 PAŹDZIERNIKA 2016

Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania.

NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem.

Czytaj więcej: NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

W Krakowie w zabytkowym Zakładzie Uzdatniania Wody na Bielanach już po raz piąty wręczono Kryształy PR-u – nagrody za najlepsze kampanie promocyjne w samorządziei administracji państwowej. Podczas uroczystej gali wyróżniono m. in. Urząd Miejski w Gdańsku, Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Dąbrowskie Wodociągi.

Czytaj więcej: Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej: NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

Czytaj więcej: NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa