Strategia zarządzania długiem publicznym

AKTUALNOŚCI I PROJEKTY - SAS 5 / 2023

28 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze obiegowej Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027, przedłożoną przez ministra finansów.

Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3% w 2023 r., a następnie – w okresie objętym prognozą Strategii – do 58,7%. Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60%, zawarta w traktacie o funkcjonowaniu UE, nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa