INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

1 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 214 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej: INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

DOZÓR TECHNICZNY

11 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 272 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Czytaj więcej: DOZÓR TECHNICZNY

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 303 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Czytaj więcej: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

1 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 379 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Czytaj więcej: USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

FINANSOWE WSPARCIE RODZIN

4 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 403 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2021 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Czytaj więcej: FINANSOWE WSPARCIE RODZIN

KODEKS KARNY SKARBOWY

5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 408 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 września 1999 r. o Kodeks karny skarbowy.

Czytaj więcej: KODEKS KARNY SKARBOWY

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 419 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czytaj więcej: RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 424 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 423 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej: SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 422 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej: KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

SIECI PRZESYŁOWE

9 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 428 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Czytaj więcej: SIECI PRZESYŁOWE

SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA PALIWA – TEKST JEDNOLITY

21 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 133 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Czytaj więcej: SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA PALIWA – TEKST JEDNOLITY

NASIENNICTWO – TEKST JEDNOLITY

19 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 129 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 9 listopada 2021 roku o nasiennictwie.

Czytaj więcej: NASIENNICTWO – TEKST JEDNOLITY

MIKROORGANIZMY I ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 117 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Czytaj więcej: MIKROORGANIZMY I ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE – TEKST JEDNOLITY

NABYWANIE OD SKARBU PAŃSTWA AKCJI – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 116 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Czytaj więcej: NABYWANIE OD SKARBU PAŃSTWA AKCJI – TEKST JEDNOLITY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 112 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj więcej: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEKST JEDNOLITY

ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 110 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Czytaj więcej: ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE – TEKST JEDNOLITY

FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – TEKST JEDNOLITY

15 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 102 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Czytaj więcej: FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – TEKST JEDNOLITY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 75 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – TEKST JEDNOLITY

NAWOZY I NAWOŻENIE – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 76 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Czytaj więcej: NAWOZY I NAWOŻENIE – TEKST JEDNOLITY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – TEKST JEDNOLITY

27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2097 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Ustawa reguluje zasady: a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, b) stosowania środków ochrony roślin, c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin, e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – TEKST JEDNOLITY

25 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2085 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.

SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE – TEKST JEDNOLITY

23 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2065 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ustawa reguluje:

obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty i urządzenia zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione, zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zasady postępowania z produktami i urządzeniami, zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – TEKST JEDNOLITY

23 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2061 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym; 2) zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; 3) zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI – TEKST JEDNOLITY

20 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2056 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa