NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach

Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola NIK rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Czytaj więcej ...

NIK o pomocy państwa osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanej w formie środowiskowych domów samopomocy

Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie zawsze mogły liczyć na skuteczną pomoc państwa w formie środowiskowych domów samopomocy. W okresie 2016-2018 wzrosła w Polsce liczba takich ośrodków oraz liczba oferowanych przez nie miejsc, a także nakłady finansowe z budżetu państwa na ten rodzaj wsparcia. Jednak na koniec 2018 r. prawie 8,5% powiatów w skali kraju stanowiło jeszcze tzw. „białe plamy”, czyli nie funkcjonowała w nich żadna tego typu placówka, a niemal 20% wszystkich ośrodków wsparcia nie spełniało wymaganych standardów. W ocenie NIK potrzebne są zmiany w przepisach oraz lepsze rozeznawanie potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi przez wojewodów i organy gmin. Czytaj więcej ...

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do wójtów, starostów i marszałków województw o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności. Stosowanie upoważnień jest bowiem w urzędach powszechną praktyką, tymczasem gdy przekaże je niewłaściwa osoba, zostaną one udzielone zbyt późno albo w niepełnym zakresie, to może to być podstawa do unieważnienia podjętych decyzji. Czytaj więcej ... 

Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z inicjatywy Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie delegacji Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP, starosta bielski; Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański; Andrzej Nowicki, członek Zarządu ZPP, starosta piski; Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Ludwik Węgrzyn, ekspert ZPP. Obecny był także Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz Bernadeta Skóbel, radca prawny w Biurze ZPP.

Czytaj więcej: Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)1, określone w filarze rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. Czytaj więcej ...

Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców. Czytaj więcej ...

Przez powiaty i gminy pojedziemy lepszymi drogami

NIK o realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Skontrolowane przez NIK samorządy prawidłowo przygotowały oraz zrealizowały inwestycje drogowe finansowane ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019. Za fundusze, które przez pierwsze jego trzy lata, wykorzystano prawie w całości, zbudowano i zmodernizowano, w czterech skontrolowanych województwach, blisko 1,5 tys. km dróg. Poprawił się stan techniczny lokalnej sieci drogowej. Czytaj więcej ...

Wspólnie na rzecz czystego powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest jednym z najpoważniejszych problemów, który dotyka społeczeństwo. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną wśród Polaków. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym – organizacjami wspierającymi ochronę środowiska. Raporty NIK dobitnie pokazują potrzebę jak najszybszych działań mających poprawić stan jakości powietrza.

O negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie a przede wszystkim o zapobieganiu zanieczyszczeniom Polacy starają się nie pamiętać. Wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel. Oczywiście, często tak się dzieje z powodów ekonomicznych. NIK wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie  ochrony powietrza.

Czytaj więcej: Wspólnie na rzecz czystego powietrza

Związek Powiatów Polskich

11 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich. Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje. Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Czytaj więcej: Związek Powiatów Polskich

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

WARSZAWA, 20 WRZEŚNIA 2018 r.

Związek Powiatów Polskich stanowczo protestuje przeciwko przewidzianemu w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zniesieniu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Należy przypomnieć, że w 2011 r. kiedy przyjmowano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej u podstaw obowiązujących regulacji prawnych leżało stworzenie ekonomicznych bodźców motywujących gminy do skuteczniejszej pracy z rodzinami. Finansowa współodpowiedzialność gminy za skalę zadań z zakresu pieczy zastępczej realizowanych na ich terytorium i wobec mieszkańców pochodzących z danej gminy miała umożliwiać racjonalizację wydatków publicznych na zadania z zakresu pieczy zastępczej – co wprost wskazano w projekcie ustawy. 

Czytaj więcej: Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i...

Materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Publikujemy materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wód Polskich, opracowaliśmy niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Czytaj więcej ...

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

WARSZAWA - 3 SIERPNIA 2018 ROKU

Związek Powiatów Polskich z rosnącym niepokojem obserwuje kolejne skrajnie nieodpowiedzialne działania Ministra Zdrowia, które w swojej konsekwencji mogą doprowadzić do dalszego zadłużania się podmiotów leczniczych, w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwienia prowadzenia działalności leczniczej, a w konsekwencji do pogorszenia jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów.  Czytaj więcej ...

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie dookreślenia ustroju terytorialnego państwa w Konstytucji RP

WARSZAWA, 27 CZERWCA 2018 ROKU

Upływ przeszło 20 lat od chwili uchwalenia obowiązującej obecnie Konstytucji skłania do refleksji nad koniecznym zakresem jej zmian – stanowiących z jednej strony odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed Polską, zaś z drugiej strony – uwzględnieniem dorobku ustrojowego minionych lat. Z tej przyczyny z bardzo dużą życzliwością przyjęliśmy inicjatywę Prezydenta RP przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji konstytucyjnej. Czytaj więcej ...

Cała prawda o pożarach

WARSZAWA - 21.06.2018 r.

Informacja prasowa z konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i Radę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych współdziałających ze Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP.
Cała prawda o pożarach   Dlaczego płoną magazyny    Informacja prasowa_KIGO_RIPOK
Słownik pojęć   Szarastrefa w gospodarce odpadami

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie w trybie art. 191 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 188 pkt. 3 Konstytucji RP, do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj więcej: Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?

Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST

15 maja br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziała obniżkę limitów wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania z dniem 1 lipca 2018 roku. Uczyniła to bez właściwych konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, jak również bez żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Czytaj więcej: Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST

Stanowicko Związku Powiatów Polskich

WARSZAWA, 5 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH

We współczesnych państwach samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zaspokajanie przeważającej części zbiorowych potrzeb obywateli. Sprawne zmierzenie się z tym wyzwaniem przez poszczególne gminy, czy powiaty wymaga sięgania po nowoczesne metody zarządzania, w tym również w zakresie organizacji i realizacji zadań. Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje odejście od szczegółowego opisywania w ustawach sposobu realizacji zadań, a tym samym zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Stanowicko Związku Powiatów Polskich

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych). Powodem nieprawidłowości były tu przede wszystkim niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

Czytaj więcej ...

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności. Jednak placówki te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

Czytaj więcej ...

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

Czytaj więcej ...

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

NIK przeprowadziła kontrolę zarządzania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, w ramach której sprawdzono, jak cztery gminy Opolszczyzny: Baborów, Byczyna, Opole i Polska Cerekiew gospodarowały nowopowstałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, których budowa została sfinansowana przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Ustalenia kontroli wskazują, że samorządy nie zawsze potrafiły właściwie wykorzystać nowe projekty i inwestycje z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wynikało to zarówno z błędów popełnianych na etapie przygotowania działań inwestycyjnych, jak i z zaniechań, do których dopuszczono już po oddaniu obiektów do użytkowania. W skrajnym przypadku działania podejmowane przez władze Gminy Byczyna nie doprowadziły do utworzenia Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, pomimo wydatkowania na ten cel kwoty ponad 2,6 mln zł.

Czytaj więcej: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

Czytaj więcej: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

W Zgromadzeniu Ogólnym delegatów do Związku Miast Polskich 21-22 marca br. w Serocku wzięło udział ponad 250 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich. Spotkanie odbywało się nie tylko w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich. Towarzyszył mu duży niepokój o dalszy los samorządów w Polsce.

Czytaj więcej: Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

SMART CITY - założenia i perspektywy.

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu:

Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa