Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

14 stycznia 2021 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11 stycznia 2021 r. – zakończył się pierwszy dzień 20. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła m.in. ustawę budżetową na rok 2021. Porządek obrad został rozszerzony o drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy oraz ogłosiło listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2020.

Czytaj więcej: Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

 

Wywiad z Iwoną Michniewicz - burmistrz Koźminka.

1 stycznia 2021 r. Koźminek odzyskał prawa miejskie po 150 latach. Wydarzenie to stanowiło bezpośredni pretekst przeprowadzenia wywiadu z panią burmistrz Iwoną Michniewicz. Zobacz więcej

 

Egzamin, jakim był 2020 rok, samorządy

zdały bardzo dobrze – wywiad z Andrzejem Płonką

Mijający rok 2020 był ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia. Postawił też mnóstwo wyzwań przed samorządami. Które były najcięższą próbą? Razem z Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonką podsumowaliśmy 2020 rok w samorządzie.  Czytaj więcej ...

 

Pismo Związku Powiatów Polskich do Ministerstwa Zdrowia

AKTUALNOŚCI

Przedstawiamy pismo Pana Andrzeja Płonki – Prezesa Zarządu ZPP, skierowane do Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, lzbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego.  Czytaj więcej ...

 

Otwieramy nabór w ramach programu

dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł. Czytaj więcej ...

 

Wsparcie gmin popegeerowskich

Od 4 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który potrwa do 12 lutego 2021 r. Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich wyniesie łącznie 250 mln zł, co jest znaczącym impulsem do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. Czytaj więcej ...

 

Osteoporoza – kompendium wiedzy dla JST

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Przedstawiamy Państwu kompendium wiedzy na temat programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i diagnostyki osteoporozy przygotowane we współpracy z ekspertami dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

AKTUALNOŚCI

Organizatorami Rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019.

ranking1

Czytaj więcej: Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

 

Mapa kompetencji JST - nowe narzędzie od ZPP

AKTUALNOŚCI

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To narzędzie, które w szybki i skuteczny sposób pozwoli sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST. Czytaj więcej ...

 

Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności

– największy samorządowy projekt szkoleniowy

dla koordynatorów i liderów dostępności z Warszawy

AKTUALNOŚCI

Warszawska Akademia Dostępności to warsztaty, szkolenia i webinaria dla pracowników oraz koordynatorów dostępności. Celem projektu jest wypracowanie standardów i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie będą miały problemu z uczestnictwem w życiu publicznym. Bardzo ważnym elementem inicjatywy jest edukacja urzędników samorządowych oraz pracowników instytucji pozarządowych, którzy na co dzień pracują na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt koordynuje Fundacja Kultury bez Barier.

Czytaj więcej: Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności – największy samorządowy projekt szkoleniowy dla...

 

Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Poprawa świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz poprawy dostępu do wczesnej diagnostyki była jednym z tematów Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego (KWPS), który odbył się "on-line" w dniu 4 listopada 2020 roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Wiśniew, Przewodniczący KWPS – Pan Krzysztof Kryszczuk, a udział w nim wzięli wójtowie gmin powiatu siedleckiego oraz goście, w osobach: Prezesa Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Pana Szymona Chrostowskiego i redaktora naczelnego Serwisu Administracyjno-Samorządowego – Pana Dariusza Skibniewskiego.

Czytaj więcej: Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

 

Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta do projektu uchwały,

nie powoduje nieważności aktu

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. II FSK 3202/19

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak uzasadnienia do projektu uchwały nie powoduje wadliwości podjętej przez radę gminy uchwały, stanowiącej podstawę do jej uchylenia. 

Czytaj więcej: Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do projektu uchwały,...

 

Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Ustawy ustrojowe przewidują możliwość udzielania wzajemnej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego, a także – chociaż z pewnymi ograniczeniami – przez związki komunalne i stowarzyszenia JST:

Czytaj więcej: Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

 

Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta

bez debaty nad raportem o stanie gminy

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. II OSK 600/20

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest normy prawnej nakazującej radnym brać udział w debacie nad raportem o stanie gminy. Sąd stwierdził przy tym, że nie sposób uznać, aby zabranie głosu przez radnych w debacie nad raportem było konieczną przesłanką zgodności z prawem całej procedury, której zwieńczeniem jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Czytaj więcej: Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta bez debaty nad raportem o stanie gminy

 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji do końca tego roku

AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Z końcem 2020 r. przestają obowiązywać dotychczasowe akty prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia aglomeracji, wydane na podstawie przepisu art. 43 ust. 2a „starego” Prawa wodnego. Tym samym niezbędne jest podjęcie do końca tego roku nowych uchwał – obecnie przez radę gminy na podstawie art. 87 „nowego” Prawa wodnego – w sprawie wyznaczenia aglomeracji. Ich niewyznaczenie może spowodować trudności, czy to w zakresie nowych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, czy też w procedurze zatwierdzania nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Praca zdalna w administracji samorządowej

na przykładzie Centrów Usług Wspólnych

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 5 / 2020

Idea usług wspólnych i tworzenie wewnątrz organizacji jednostek odpowiedzialnych za kompleksową realizację określonych procesów sięga ponad 40 lat. Pierwsze tego typu jednostki powstały w połowie lat 80. XX wieku, a pionierem w ich tworzeniu były takie międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak: Ford, General Electric i Baxter Healthcare. Celem tworzenia Centrów Usług Wspólnych (CUW) było przede wszystkim podniesienie efektywności posiadanych zasobów kadrowych, technicznych i finansowych oraz standaryzacja realizowanych procesów.

Czytaj więcej: Praca zdalna w administracji samorządowej na przykładzie Centrów Usług Wspólnych

 

Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa

RELACJA
15 października 2020 roku odbył się pod patronatem redakcji Serwisu Administracyjno-Samorządowego Webinar pt. "Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa". Organizator spotkania - Instytut ad rem z Bielska-Białej - zaprosił na wydarzenie w roli ekspertów Juliusza Tetzlaffa, dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Adama Struziaka, wicedyrektora Departamentu Transakcyjnego Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Czytaj więcej: Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa

 

20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

RELACJA

2 września 2020 r. odbył się 20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Korczew – Pan Sławomir Wasilczuk. Na konwencie spotkali się wójtowie i burmistrzowie z 12 gmin powiatu siedleckiego: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodyń oraz Zbuczyn. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Orzełowska oraz Wiceprezydent Miasta Siedlce – Pan Robert Szczepanik.

korczew1

Czytaj więcej: III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

 

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

 

Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów

– kryzys najbardziej dotknął miasta

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2020

Nie sprawdziły się obawy dotyczące ogólnego krachu finansów komunalnych, wzbudzone zwłaszcza załamaniem się wpływów z PIT w kwietniu tego roku. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje natomiast na bardzo trudną sytuację części samorządów. Kryzys dotknął przede wszystkim miasta na prawachpowiatu, a w szerszym ujęciu – te jednostki wszystkich poziomów, których dochody w większym stopniu opierają się na źródłach podatkowych.

Czytaj więcej: Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów – kryzys najbardziej dotknął miasta

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa