Aktualności legislacyjne 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

17 lutego 2021 r. – Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektu Umowy Partnerstwa, która określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w Polsce w latach 2021 - 2027.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 lutego 2021 r. – zakończyło się 21. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 6 ustaw. Izba odrzuciła jedną ustawę, do 4 wprowadziła poprawki, a 2 ustawy przyjęła bez poprawek. Senatorowie zdecydowali o skierowaniu do Sejmu 10 projektów inicjatyw ustawodawczych.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

16 lutego 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu projekty ustaw: o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

  

 


Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim - burmistrzem Piastowa

Podczas wywiadu burmistrz Szuplewski opowiedział o licznych zaawansowanych technologiach, które już zostały albo wkrótce będą wdrożone w mieście. Wszystko to składa się na obraz Piastowa jako lidera w zakresie smart city. Zobacz więcej ...

 

Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad zaczyna się od opisu walorów turystycznych tej urokliwej miejscowości w Małopolsce. Z rozmowy możemy dowiedzieć się także o planach lipnickiego samorządu, dotyczących odzyskania praw miejskich. Warto wspomnieć, że przez około 600 lat do 1934 roku Lipnica Murowana była miastem.

Czytaj więcej: Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

 

Wywiad z Adamem Pawlickim – burmistrzem Jarocina

Jarocin cieszy się wzrostem liczby mieszkańców. Jak to jest możliwe, skoro w promieniu 70 km od miasta znajduje się stolica Wielkopolski oraz trzy duże byłe ośrodki wojewódzkie: Kalisz, Leszno oraz Konin? Wydawać by się mogło, że z Jarocina ludzie będą się wyprowadzać do większych miast. Tymczasem w gminie miejsko-wiejskiej Jarocin przybywa mieszkańców. Zobacz więcej ...


 

Dłuższy termin dla gmin, chcących skorzystać

z programu „Czyste Powietrze”

AKTUALNOŚCI

Jeszcze przez miesiąc, czyli do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu „Czyste Powietrze” – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej. Czytaj więcej ...

 

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd Pro Familia 2021. Służy on docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. Zobacz więcej ...

 

Procedura administracyjna w kolejnym „covidowym” zawieszeniu

ANALIZY / KOMENTRZE - SAS 1 / 2021

Po raz kolejny w polskim „covidowym” porządku prawnym pojawiają się przepisy wpływające na przebieg postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Tym razem są to dwa przepisy – pierwszy umożliwiający organom samodzielne wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw, i drugi uzupełniający instytucję przywrócenia terminu.

Czytaj więcej: Procedura administracyjna w kolejnym „covidowym” zawieszeniu

 

Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 1 / 2021

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo wyczekiwana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm., dalej jako „nowe p.z.p.”). Podobnie jak w przypadku większości zmian wprowadzonych nową ustawą, tak i w ramach regulacji dotyczących środków ochrony prawnej, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, trudno mówić o rewolucji.

Czytaj więcej: Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych

 

Działy administracji rządowej

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2021

21 stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk w trakcie wpisu).

Projekt ustawy dotyczy dostosowania struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2021

21 stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr UC 24).

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2021

Do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w ostatnim czasie dodano nowe przepisy tworzące Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), w stosunku
do której szereg obowiązków nałożono na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Powyższe regulacje dodane zostały mocą ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) – ujęto je w szczególności w nowym rozdziałach 5a i 5b ustawy (art. 27a-27h ustawy). Ponadto zmianie uległa sama nazwa ustawy – z „ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów” na „ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków”

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

 

Praca zdalna w okresie izolacji w związku

z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

PRAWO PRACY - SAS 1 / 2021

OPIS SYTUACJI:
Pracownik trafił na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą, u której wykryto koronawirusa COVID-19. Poinformował o powyższym fakcie swojego przełożonego i jednocześnie zgłosił chęć pracy zdalnej. Dostał zgodę na świadczenie pracy w tym okresie i w tym trybie. Po upływie pięciu dni, od uzyskania takiej zgody, pracownik powiadomił swojego przełożonego o pozytywnym wyniku testu na COVID-19, i wyraził chęć kontynuowania pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Praca zdalna w okresie izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

 

Uchwała w sprawie wotum zaufania

dla wójta musi posiadać uzasadnienie

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 października 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 785/19

Uchwała w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania nie może być pozbawiona uzasadnienia. Rada gminy powinna wskazać na podstawę swojej decyzji, którą stanowić może wyłącznie negatywna ocena merytoryczna przedstawionego przez wójta raportu o stanie gminy. Nieudzielenie wotum zaufania wójtowi nie może być natomiast uzasadnione arbitralnymi przesłankami politycznymi.

Czytaj więcej: Uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta musi posiadać uzasadnienie

 

Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

20 stycznia 2021 r. gościem kanału Forum Miasteczek Polskich był Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. Opowiadał o zrealizowanych i zaplanowanych w Grajewie inwestycjach mieszkaniowych, a także w infrastrukturę techniczną, rekreacyjną oraz z zakresu małej retencji i gospodarki niskoemisyjnej. Ciekawym wątkiem okazały się szczegóły i kulisy grajewskiego programu rewitalizacji, wzorowanego na włoskim Turynie. Nie zabrakło wskazówek na temat zarządzania finansami oświaty, która – jak wiadomo – pochłania sporo środków własnych każdego samorządu.

Czytaj więcej: Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

 

Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy oraz ogłosiło listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2020.

Czytaj więcej: Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

 

Wywiad z Iwoną Michniewicz - burmistrz Koźminka.

1 stycznia 2021 r. Koźminek odzyskał prawa miejskie po 150 latach. Wydarzenie to stanowiło bezpośredni pretekst przeprowadzenia wywiadu z panią burmistrz Iwoną Michniewicz. Zobacz więcej

 

Egzamin, jakim był 2020 rok, samorządy

zdały bardzo dobrze – wywiad z Andrzejem Płonką

Mijający rok 2020 był ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia. Postawił też mnóstwo wyzwań przed samorządami. Które były najcięższą próbą? Razem z Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonką podsumowaliśmy 2020 rok w samorządzie.  Czytaj więcej ...

 

Pismo Związku Powiatów Polskich do Ministerstwa Zdrowia

AKTUALNOŚCI

Przedstawiamy pismo Pana Andrzeja Płonki – Prezesa Zarządu ZPP, skierowane do Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, lzbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego.  Czytaj więcej ...

 

Wsparcie gmin popegeerowskich

Od 4 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który potrwa do 12 lutego 2021 r. Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich wyniesie łącznie 250 mln zł, co jest znaczącym impulsem do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. Czytaj więcej ...

 

Osteoporoza – kompendium wiedzy dla JST

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Przedstawiamy Państwu kompendium wiedzy na temat programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i diagnostyki osteoporozy przygotowane we współpracy z ekspertami dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

AKTUALNOŚCI

Organizatorami Rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019.

ranking1

Czytaj więcej: Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

 

Mapa kompetencji JST - nowe narzędzie od ZPP

AKTUALNOŚCI

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To narzędzie, które w szybki i skuteczny sposób pozwoli sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa