Aktualności legislacyjne 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich zaprasza przedstawicieli miast zainteresowanych udziałem w Programie Rozwój Lokalny na warsztaty z zakresu stosowania nowej metody analitycznej – Monitora Rozwoju Lokalnego.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

14 czerwca 2019 r. – zakończyło się 82. posiedzenie Sejmu. W trakcie posiedzenia Izba rozpatrzyła m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3495). Sejm zdecydował, że dalsze prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego1

RADA MINISTRÓW

11 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Partnerstwo na rzecz e-integracji

w makroregionie śląsko-opolskim

ZAPROSZENIE - GLIWICE - 2 lipca 2019 r.
Fundacja Euro Nation (FEN) będąca Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” zaprasza na konferencję dla gmin zainteresowanych bezzwrotnym grantem 150 000 zł, w ramach POPC 3.1.

Czytaj więcej: Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim

 

W tym roku sesja absolutoryjna według nowych zasad

    A L E R T   P R A W N Y    

Wprowadzona od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023) instytucja raportu o stanie gminy modyfikuje przebieg sesji absolutoryjnej.

Wprowadzając przepis art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) ustawodawca jednoznacznie przesądził, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Czytaj więcej: W tym roku sesja absolutoryjna według nowych zasad

 

Jak przebiega sesja absolutoryjna

w nowej kadencji samorządowej? 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 3 / 2019

Raport o stanie gminy, stanowiący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przekazywany radzie gminy w terminie do końca maja, musi zostać rozpatrzony na sesji absolutoryjnej. W tym zakresie przepis art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) [dalej: u.s.g.] wyraźnie bowiem stanowi, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Dodatkowo ustawodawca w tym przepisie postanowił, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Tym samym rozpatrzenie raportu musi nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca [stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.; dalej: „u.f.p.”)].

Czytaj więcej: Jak przebiega sesja absolutoryjna w nowej kadencji samorządowej?

 

Konferencja Innowacyjna Gmina

Zmiany klimatu - nowe wyzwania dla gmin

RELACJA

W poniedziałek, 17 czerwca br., tradycyjnie już w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju gmin. Współorganizatorem konferencji w tym roku był Urząd Miasta st. Warszawy.

Czytaj więcej: Zmiany klimatu - nowe wyswania dla gmin

 

Wielka Gala „30 Lat Wolności RP”

RELACJA

14 czerwca 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „30 LAT WOLNOŚCI RP”, podczas której poznaliśmy Laureatów:

- XVI edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”,
- XI edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”,
- XII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Czytaj więcej ...

 

Nowe zasady obsadzania

rad nadzorczych spółek z udziałem gmin

    A L E R T   P R A W N Y    

29 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 492), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem gmin.

Czytaj więcej: Nowe zasady obsadzania rad nadzorczych spółek z udziałem gmin

 

Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

    A L E R T   P R A W N Y    

Nowe przepisy, obowiązujące od obecnej kadencji, nałożyły na wójta i zarząd powiatu obowiązek przygotowania raportu o stanie jednostki samorządowej. W obu przypadkach raporty muszą zyskać akceptację rady, w przeciwnym razie w konsekwencji może dojść do odwołania wójta albo zarządu powiatu.

Czytaj więcej: Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

 

Legendarny plakat na obchody 30. rocznicy

wyborów czerwcowych – zapraszamy

do bezpłatnego wykorzystania

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza Państwa do korzystania przy wydarzeniach i projektach realizowanych w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych z legendarnego plakatu „W samo południe 4 czerwca 1989". Plakat (w załączeniu) można ściągnąć i powiesić na stronie internetowej, albo wydrukować na dowolnym nośniku.

4 czerwca br. obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ich symbolem stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe". Biuro Programu „Niepodległa" pozyskało licencję na korzystanie z plakatu przy okazji 30. rocznicy wyborów i zaprasza Państwa do wykorzystania tej niepowtarzalnej grafiki przy okazji obchodów wydarzenia, które trzydzieści lat temu zmieniło Polskę. Mogą z niego korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i samorządowe instytucje kultury. Pobierz załącznik

 

„Niepodległa” wspiera obchody 40. rocznicy

pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

oraz 30. rocznicy pierwszych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Widowisko multimedialne dla tysięcy widzów, seria kameralnych koncertów fortepianowych, koncert pieśni Gintrowskiego i Kaczmarskiego oraz koncert muzyki symfonicznej w Teatrze Wielskim – Operze Narodowej to zaledwie część imprez przygotowanych na rocznice 2 i 4 czerwca. Biuro Programu „Niepodległa” na podstawie pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje szereg wydarzeń związanych z obchodami 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Więcej ...

 

Bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla.gov.pl

- 40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą 40. rocznicy I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Można ją pobrać z www.niepodlegla.gov.pl i udostępnić na stronie internetowej lub wydrukować.

Wystawa jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, szkół, parafii, organizacji pozarządowych i wszystkich chcących uczcić 40. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Przyjazd Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku był bez wątpienia wyjątkowym wydarzeniem w naszej historii. Papież-Polak w ciągu dziewięciu dni odwiedził zaledwie kilka miast, ale poruszył serca milionów i pozwolił rodakom uwierzyć, że wolność jest na wyciągnięcie ręki.
Wystawa pt. „Polski Album Rodzinny – Wielka Pielgrzymka” pokazuje, jak czterdzieści lat temu wyglądały spotkania Papieża z wiernymi w każdej z miejscowości, którą Karol Wojtyła odwiedził. Wystawa składa się z 17 plansz z archiwalnymi zdjęciami PAP, fragmentami homilii Papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny oraz tekstu opisującego genezę i przebieg pielgrzymki, który przygotował dr Rafał Łatka. Mecenasem wystawy jest PKN Orlen, współorganizatorem PKP S.A., a partnerem merytorycznym Polska Agencja Prasowa.

Wystawę można pobrać i powiesić na swojej stronie internetowej lub wydrukować.
Wystawa dostępna jest na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/wystawa_do_pobrania_pl_29.05.pdf

 

Gratulacje dla Wójta Roku 2018

Wójtem Roku został pan Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza (woj. podkarpackie).

Konkurs na Wójta Roku organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych oraz Telewizję Polską. Od osiemnastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk samorządowych oraz widzów TVP.  Celem plebiscytu jest wyłonienie wójta, który w minionym roku mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kapituła konkursu Wójt Roku 2018 wyłoniła dziesięciu finalistów. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczysta Gala Wójta Roku 2018 odbyła się w sobotę 6 kwietnia, w siedzibie Telewizji Polskiej. źródło: TVP

 

PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów

na rozwój i modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych

AKTUALNOŚCI / OFERTA DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2 / 2019

Po wyborach samorządowych, przed władzami gmin i miast ważne decyzje dotyczące sposobu finansowania aktywów ciepłowniczych, które w najbliższym czasie muszą zostać zmodernizowane, aby dostosować się do europejskich i krajowych wymogów środowiskowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw ciepła na lokalnych rynkach. PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE posiada wiedzę i doświadczenie, a także zaplecze finansowe potrzebne do tego, by móc wesprzeć samorządy w czekających je inwestycjach.

Czytaj więcej: PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów na rozwój i modernizację lokalnych systemów...

 

Co dla samorządów oznacza

wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2019

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) – potocznie zwaną „dyrektywą policyjną”.

Czytaj więcej: Co dla samorządów oznacza wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

 

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 2 / 2019

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych. Z przepisów Kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”) wynika, że odbiór obiektu jest podstawowym obowiązkiem inwestora, ściśle związanym z obowiązkiem oddania obiektu przez wykonawcę. Przepis art. 654 k.c. dodaje, że w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

 

Trybunał Konstytucyjny ponownie o janosikowym

SAMORZĄDOWE ANALIZY PRAWNE - SAS 2/2019

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. K 18/17

Trybunał Konstytucyjny po blisko 4 latach od złożenia wniosku przez gminę Międzyzdroje o zbadanie konstytucyjności jednego z elementów tzw. janosikowego (dokładnie art. 36 ust. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) orzekł o jego niezgodności z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji. Sąd konstytucyjny podzielił zdanie wnioskodawcy, że kwestionowana regulacja w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty przeznaczonej na część równoważącą w kwocie wyższej od należnej jest niezgodny ze wskazanymi przepisami ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej: TK ponownie o janosikowym

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich
wybrało najaktywniejsze samorządy.
Czytaj więcej ...

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa