TRANSFARM

 

kzas

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

21 maja 2020 r. – połączone komisje senackie Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przygotowany przez Komisję Ustawodawczą.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

20 maja 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rozwoju. Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

19 maja 2020 r. – Przedstawiciele ZMP i UMP, spotkali się 19 maja z wicepremier oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy samorządowej i organizacji bezpiecznych wyborów prezydenckich.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

Nowy termin na przeprowadzenie procedury absolutoryjnej

    ALERT!   

Z uwagi na okres epidemii koronawirusa, Minister Finansów przesunął m.in. termin na przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego o 60 dni (patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji; Dz. U. poz. 570). Oznacza to, że w 2020 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu w terminie do dnia 29 sierpnia 2020 r. (zamiast wynikającego z przepisu art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych terminu 30 czerwca).Konsekwencją powyższego jest również przesunięcie terminu na rozpatrzenie raportu o stanie samorządu (do tego samego dnia, tj. dnia 29 sierpnia 2020 r.). Niezmieniony został jednak termin na samo przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy przygotowanego raportu – w tym zakresie termin upływa z końcem maja.

 

Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów

w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 WAŻNE! 

Dokonanie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) [dalej: „specustawa koronawirusowa”] zawieszenia wielu terminów biegnących w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [dalej: „K.p.a.”] sprawiło wiele problemów organom administracji publicznej. Zawieszenie to dotknęło bowiem m.in. terminów na zapoznanie się przez stronę ze zgormadzonym materiałem dowodowym w sprawie, tj. termin wyznaczany zawiadomieniem opartym o przepis art. 10 § 1 K.p.a.

Czytaj więcej: Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 

Gminny Bon Inwestycyjny - prośba o poparcie idei wniosku

 WAŻNE! 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej szuka systemowych rozwiązań pozwalających na minimalizowanie skutków nadchodzącego kryzysu gospodarczego, mogącego uchronić nasz kraj przed skutkami pandemii.  Zarząd ZGW RP wystąpił z wnioskiem o ustanowienie  „GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” w wysokości 1 mln zł dla każdej gminy wiejskiej i miejsko - wiejskiej. Prosimy Państwa o czynne wsparcie naszej inicjatywy, poprzez rozpowszechnienie jej w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz przesłanie na ręce Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Apele/listy popierające mogą przyczynić się do urzeczywistnienia naszych oczekiwań. Czytaj więcej ...

 

Zagadnienia istotne dla gmin i powiatów zawarte

w nowelizacji specustawy koronawirusowej

 WAŻNE! 

Dnia 31 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [zwaną dalej: „nowelizacją specustawy koronawirusowej”]. Czytaj więcej ...

 

Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych

W załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...

 

Gospodarowanie odpadami

komunalnymi w czasie pandemii/epidemii

3 kwietnia 2020 r. zostały ogłoszone "Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronowirusem SARS-COV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w tym czasie trwania pandemii/epidemii). Jakkolwiek wiele spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w czasie epidemii/pandemii jest w dalszym ciągu niejasnych i nie do końca zupełnie racjonalnych, szczególnie przez niewłaściwą zdaniem fachowców interpretację przepisów ROD - to jednak znajomość tych wytycznych, które są poniżej załączone, może przybliżyć włodarzy gmin i podmioty odbierające odpady do właściwego postępowania. Współpracujemy z wieloma podmiotami z całego kraju w zakresie dobrych regulacji i zapisów w kolejnej ustawie dot. tarczy antykryzysowej, aby gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie pandemii/epidemii nastręczało mniej, jak obecnie problemów. Czytaj więcej ...

 

Procedura absolutoryjna i raport o stanie

gminy, powiatu i województwa w 2020 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 3 / 2020

W 2019 r. po raz pierwszy wszystkie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywały przedstawione przez organy wykonawcze raporty o stanie samorządu (gminy, powiatu albo województwa) za rok 2018. Przypomnijmy, że raporty zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustrojowego prawa samorządowego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Mają one przy tym stanowić swoistego rodzaju uzupełnienie procedury absolutoryjnej odnoszącej się w głównej mierze do spraw finansowych. Raporty natomiast są z założenia podsumowaniem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

18-19 września – USTROŃ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu****. Uczestnicy Kongresu zapoznani zostaną z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Czytaj więcej ...

 

Rok 2020 – Rokiem Samorządności!

FRDL

Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży. Czytaj więcej ...

 

Wystawa „Polska morska Niepodległa”

Z okazji świętowania stulecia zaślubin Polski z morzem, Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, stworzyło wystawę „Polska morska Niepodległa”. Można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować albo powiesić na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej: Wystawa „Polska morska Niepodległa”

 

Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Czytaj więcej: Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

 

Baner elektroniczna

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa