2023PGE kv-lasica ramka 590x200

 

 

Pas prenumerata

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

15 marca 2023 r. obradował Zespół ds. Infrastruktury, urbanistyki i transportu KWRiST. Zespół opiniował następujące projekty: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – projekt uzyskał pozytywną opinię

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

14 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

9 i 10 marca 2023 r. w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy dzień obrad XLVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich rozpoczął się od uroczystego punktu, poświęconego obchodzonej w tym roku 600. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

Drodzy Samorządowcy!

W najnowszym numerze naszego czasopisma Serwisu Administracyjno-Samorządowego (1/2023) mogą Państwo zapoznać się z szeregiem niezwykle ciekawych tekstów, analizujących zarówno najnowsze zmiany w przepisach, jak i te, które w praktyce stwarzają najwięcej problemów. W szczególności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na artykuł „Konieczność dostosowania uchwał rad gmin do zmian w gospodarce nieczystościami ciekłymi” (BS str.2). Choć zmiany te teoretycznie powinny być wprowadzone do 9 lutego 2023 r., to wiele gmin z tego obowiązku jeszcze się nie wywiązało, co może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, również dla samych mieszkańców.

Czytaj więcej: Drodzy Samorządowcy!

 

EKOGMINA 2023 – V Forum Praktyków

30-31 marca 2023 r. - Gdańsk

To wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Mottem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Czytaj więcej ...

 

Konkurs dla małych i średnich gmin na najbardziej

zrównoważone przedsięwzięcia zrealizowane w 2022 r.

LAUR EKOGMINY

Podczas tegorocznej konferencji EKOGMINA 2023, która odbędzie się w dniach 30–31 marca zostaną wręczone statuetki i certyfikaty LAUR EKOGMINY dla najciekawszych zielonych inwestycji zrealizowanych w gminach w 2022 roku. Czytaj więcej ... 

 

Znamy program Local Trends

– Samorządowego Kongresu Finansowego

11LOCAL TRENDS SKF 2023 590x100

W dniach od 3 do 4 kwietnia w Sopocie odbędzie się III edycja kongresu, podczas którego poruszane są tematy kluczowe dla przyszłości finansowej samorządów. Zaplanowanych jest aż trzydzieści debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu oraz nauki. W programie nie zabraknie także warsztatów oraz przykładów udanych inwestycji oraz projektów prezentowanych w ramach Sceny Dobrych Praktyk. Czytaj więcej ...

 

Czy konsesnus na linii rząd-samorząd jest możliwy?

LOCAL TRENDS - 3-4 KWIETNIA 2023 R - SOPOT

Współpraca między administracją państwową a jednostkami samorządu terytorialnego będzie jednym z kluczowych zagadnień poruszanych podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. W dniach od 3 do 4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele obu stron. Czytaj więcej ...

 

Zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

19-20 KWIETNIA 2023 R. – WARSZAWA

polskawies1

Polska wieś ewoluuje z roku na rok. Proces ten jest wypadkową zmian zachodzących częściej w otoczeniu rolnictwa, niż w nim samym. Druga już edycja wydarzenia „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” przybliży uczestnikom istniejące wyzwania i możliwości, a także – podobnie jak w ubiegłym roku – pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

Czytaj więcej: Zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

 

Zapraszamy na V Krajowy Kongres Forów Skarbników!

10-11 maja 2023 r. - Warszawa

Poznaliśmy termin V edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10–11 maja 2023 r. w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników. Hasło tegorocznego Kongresu to: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Czytaj więcej...

 

23. edycja Targów Ekotech pod znakiem innowacyjnych

rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami!

RELACJA

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech zorganizowane w 2023 roku przyciągnęły do Targów Kielce jeszcze więcej Wystawców z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarowania odpadami i prawie trzykrotnie więcej Zwiedzających niż podczas poprzedniej edycji. W tym samym czasie odbyły się jubileuszowe Targi Enex – największe targi odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Czytaj więcej: 23. edycja Targów Ekotech pod znakiem innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami!

 

Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku?

14-15 czerwca – Warszawa

Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów – pod takim hasłem odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, 26. Konferencja „Miasta w Internecie”.

skok2023

Czytaj więcej: Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku?

 

Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

20-21 września – Warszawa

fmp2023fot

W ostatnich dniach utworzona została Rada Programowa FMP, w skład której weszli m.in. przedstawiciele sektora energetyczno-ciepłowniczego. W gronie zaproszonych ekspertów oraz z udziałem strony samorządowej ustalany będzie plan najbliższego Forum.

Czytaj więcej: Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

 

Konieczność dostosowania uchwał rad gmin

do zmian w gospodarce nieczystościami ciekłymi

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1/2023

Teoretycznie tylko do 9 lutego 2023 r. rady gmin miały czas na dostosowanie swoich uchwał do zmian wprowadzonych z dniem 9 sierpnia 2022 r. do tzw. ustawy śmieciowej w odniesieniu do gospodarki nieczystościami ciekłymi. Przypomnijmy, że ze wspomnianym powyżej dniem 9 sierpnia 2022 r. weszła w życie część nowych rozwiązań prawnych, odnoszących się do sposobu funkcjonowania gminnej gospodarki ściekowej. Natomiast pozostała część zmian weszła w życie z początkiem bieżącego roku, tj. z dniem 1 stycznia 2023 r. Wszystkie wspomniane zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1549, zwaną dalej „nowelizacją”).

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2023 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

 

Głos przewodniczącego rady gminy

nie jest ważniejszy od głosów innych radnych

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12 września 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 327/22

Zwykła większość głosów oznacza konieczność uzyskania większej ilości głosów „za” niż „przeciw”, przy czym żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Przyznanie w statucie gminy przewodniczącemu rady gminy „głosu decyzyjnego”, nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawowych, przez co narusza konstytucyjne zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i art. 7 Konstytucji RP).

Czytaj więcej: Głos przewodniczącego rady gminy nie jest ważniejszy od głosów innych radnych

 

Mediacja – jedna z form pozasądowego

rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 1/2023

Zaistnienie sporu wynikającego z realizacji zamówienia publicznego generuje po stronie zamawiającego i wykonawcy potrzebę podjęcia działań, mających na celu jego zakończenie.

Czytaj więcej: Mediacja – jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

 

Zmiana granic gmin

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 1/2023

11 stycznia 2023 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej: Zmiana granic gmin

 

Kompetencje starostów w sprawach

dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1/2023

Wśród zadań powierzonych do wykonywania starostom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm., dalej jako „ustawa o odpadach”) znalazły się zadania związane z postępowaniem z zatrzymanymi pojazdami transportującymi odpady. Zadania te obejmują tworzenie miejsc przechowywania pojazdów z odpadami (art. 24a ust. 4 Ustawy o odpadach), zawiadamianie uprawnionych o możliwości odebrania zatrzymanych pojazdów z odpadami (art. 24a ust. 11 ustawy o odpadach) oraz wydawanie postanowień ustalających wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów z odpadami, zatrzymywanych w trakcie kontroli transportów odpadów (art. 24 ust. 8 ustawy o odpadach). Obecny kształt regulacji, dotyczących tego ostatniego zadania, może budzić wątpliwości, co do zakresu kompetencji powierzonych starostom.

Czytaj więcej: Kompetencje starostów w sprawach dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami

 

Ogrzewanie domowe i nie tylko

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 1/2023

17 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Czytaj więcej: Ogrzewanie domowe i nie tylko

 

Likwidacja użytkowania wieczystego

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 1/2023

18 stycznia 2023 r. Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257).

Czytaj więcej: Likwidacja użytkowania wieczystego

 

15 nowych miast w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki

wręczył akty nadania praw miejskich oraz klucze do miast

Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast. Po zmianach mamy ich 979. Dotychczasowe miejscowości podniosły w ostatnich latach poziom urbanizacji i wykazały miejski charakter. Dodatkowo większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Są też dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami. Ze względu na te cechy uzyskały prawa miejskie. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że status miasta to powód do dumy, ale również zobowiązanie, aby miasto się rozwijało.

Czytaj więcej: 15 nowych miast w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich oraz...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa