Głos przewodniczącego rady gminy nie jest ważniejszy od głosów innych radnych

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12 września 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 327/22

Zwykła większość głosów oznacza konieczność uzyskania większej ilości głosów „za” niż „przeciw”, przy czym żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Przyznanie w statucie gminy przewodniczącemu rady gminy „głosu decyzyjnego”, nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawowych, przez co narusza konstytucyjne zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i art. 7 Konstytucji RP).

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który zapadł w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę rady gminy w sprawie uchwalenia statutu gminy. Wniesiona przez wojewodę skarga dotyczyła § 50 statutu, który stanowił, że „uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej” (ust. 1). W ust. 2 powyższego przepisu wskazano, że „w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego”.

W OCENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO BRZMIENIE

§ 50 ust. 2 statutu gminy narusza art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi bowiem, że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. A także wynikające z art. 2 (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej) i art. 7 (Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa) Konstytucji RP zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa.

Ze stanowiskiem Wojewody Mazowieckiego zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Z kolei zaskarżony § 50 ust. 2 załącznika do uchwały stanowi, że „w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego”. W ocenie WSA w Krakowie rada gminy dokonała w zaskarżonym przepisie nieuprawnionej ingerencji w treść ustawy i to w sposób, który zmienił treść ustawowej normy prawnej. Żaden bowiem przepis ustawy o samorządzie gminnym, ani innej obowiązującej ustawy nie upoważnia rady gminy do określenia w statucie gminy innej niż zwykła większość głosów dla podjęcia uchwały. Żaden przepis prawa nie upoważnia rady gminy do modyfikowania zwykłej większości głosów poprzez zmianę znaczenia (wagi) głosu niektórych radnych, poprzez przyznanie im szczególnej (decydującej czy rozstrzygającej) roli. W ocenie WSA w Krakowie przyznanie w statucie gminy przewodniczącemu rady gminy „głosu decyzyjnego” nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawowych, przez co narusza konstytucyjne zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i art. 7 Konstytucji RP). Zwykła większość głosów oznacza konieczność uzyskania większej ilości głosów „za” niż „przeciw”, przy czym żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Z tej przyczyny zakwestionowany § 50
ust. 2 załącznika do zaskarżonej uchwały należy uznać za sprzeczny z prawem w sposób istotny, co uzasadnia stwierdzenie jego nieważności.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa