Restrukturyzacja zadłużenia JST

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2018

20 lipca 2018 r. do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Finansów Publicznych skierowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

W projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. W praktyce rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

  • spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi – w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania, będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;
  • wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

  • przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) – pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;
  • zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;
  • wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;
  • samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu;
  • wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznych, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa