SPIS TREŚCI - SAS 6 / 2021

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Ochrona sygnalistów
Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami
Poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej
Wolność słowa w Internecie
Regulacja sfery „prawa pośmiertnego”
Poprawa sytuacji Ochotniczych Straży Pożarnych

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Tworzenie i ogłaszanie tekstów jednolitych prawa miejscowego przez radę gminy/miasta
Rada miasta nie ma upoważnienia do wprowadzenia
instytucji zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej

ANALIZY I KOMENTARZE

Uchwała w sprawie przystąpienia do międzynarodowego zrzeszenia
Zezwolenie odpadowe na PSZOK – wymagane dla spółki komunalnej, ale nie dla zakładu budżetowego

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Nadużycie prawa do informacji publicznej
Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niewniesienie
przez straż gminną/miejską wniosku o ukaranie do sądu

Żądanie wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej
w udostępnionej kopii decyzji administracyjnej wójta, burmistrza, prezydenta miasta

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jakie zmiany w k.p.a. weszły w życie 5 października 2021 r.
Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Rażące naruszenie prawa jako przesłanka uzasadniająca stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

FINANSE SAMORZĄDU

Ważna zmiana stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych – cd. 
Opłata skarbowa za wydawane na wniosek zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych

PRAWO PRACY

Awans na sekretarza gminy/miasta?
Zmiany organizacyjne i ruchy kadrowe u pracodawcy samorządowego 
Uprawnienia pracownika samorządowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Czy w czasie oczekiwania na decyzję sądu pracy można zwolnić pracownika?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Uzasadnienie zmiany terminu wykonania umowy 
Zamawiający zobowiązany jest podać konkretne i jednoznaczne powody odrzucenia oferty
Obowiązek podatkowy w zakresie odwróconej stawki podatku VAT obciąża zamawiającego
Zamawiający nie musi publikować SWZ w dzień wolny od pracy
Czy orzecznictwo KIO utrudnia zakup nieregenerowanych tonerów?

 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 6 / 2021

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Od 1 stycznia ułatwienia dla rolników w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
Konieczne jest zweryfikowanie treści dotychczasowych uchwał
odnoszących się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów na nowych zasadach
Gmina jest zobowiązana chronić sygnalistów
Zmiany w systemie wyrównawczym w 2022 r. dla województw
Analiza zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

SĄDY O SAMORZĄDACH

Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy wójta, burmistrza,
prezydenta miasta zatrudnionego w starostwie powiatowym

Pełnomocnictwo udzielone wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta,
przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie musi skutkować wygaśnięciem mandatu

Z GMIN I POWIATÓW

Dochody JST - co nas czeka?
30 lat partnerstwa samorządów Dolnego Śląska i Saksonii – stan obecny, perspektywy i rekomendacje

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Spotkania w biurze – o czym warto pamiętać?

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Gminy mają problem, a targi Ekotech szukają rozwiązania

 

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6 / 2021

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Jednym z obowiązków organu jest sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z decyzją lokalizacyjną
Wygaśnięcie mandatu radnego, będącego prezesem stowarzyszenia, 
z powodu sfinalizowania zlecenia z dotacji otrzymanej od gminy
W ramach informacji publicznej obywatel może sprawdzić listę obecności pracownika samorządowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Elementy wniosku o podłączenie do wodociągów i kanalizacji
w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

Zasady sprawiania pogrzebów przez gminę oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nieważność uchwały rady gminy w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy w uchwale w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli nie może regulować zakresu kontroli
Rada miasta nie może w drodze uchwały wprowadzać w podatku
od nieruchomości zwolnień o charakterze podmiotowym i przedmiotowo-podmiotowym

Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdów „szkolnych” może stanowić pomoc de minimis

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa