SPIS TREŚCI - SAS 5 / 2023

AKTUALNOŚCI / PROJEKT

Nieodpłatna pomoc prawna – kwota bazowa na 2024 r.
Ustawa okołobudżetowa na 2024 r.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Strategia zarządzania długiem publicznym

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Nowe gminne „mieszkaniowe” ograniczenia antykorupcyjne
Odpowiedzialność pracownika organu JST jako przedmiot informacji publicznej
Tworzenie prawa miejscowego – przepisy porządkowe
Przekształcenie użytkowania wieczystego
we własność gruntów komercyjnych – nowe obowiązki samorządów

ENERGIA I TECHNOLOGIE

Lokalne bilansowanie energii drogą do samowystarczalności
energetycznej JST i bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców gmin

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może uchylić
swojej decyzji, zatwierdzającej regulamin strzelnicy

Ustalanie przez gminę zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych jest ograniczone przez ustawę

Młodzieżowa rada gminy jako fakultatywny organ o charakterze konsultacyjnym

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Od 10 grudnia 2023 r. obowiązek stosowania przez JST publicznej
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – PURDE

Działania proceduralne instytucji pomocy społecznej
w przypadku świadczenia wychowawczego 800+

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy – jako potwierdzenie zakończenia postępowania

FINANSE SAMORZĄDU

Budżet gminy obowiązujący w danym roku nie może być wykonywany w roku następnym
Jakich dokumentów mogą żądać pracownicy gminy od placówki oświatowej,
w ramach kontroli wykorzystania dotacji oświatowej?

PRAWO PRACY

Rozliczenie pracownika samorządowego za pracę w sobotę
Czy pracownik samorządowy zwolniony dyscyplinarnie ma prawo do odprawy emerytalnej?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamawiający nie może wymagać konkretnej formy zaświadczenia z ZUS-u
Zgłoszenie podwykonawcy a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych
Upływ terminu związania ofertą nie znosi prawa do wniesienia odwołania
Zamawiający może przeksięgować kwotę wadium

 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 5 / 2023

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Czy strategie rozwoju lokalnego realnie pomagają zarządzać miastami?
Rejestr umów jednostek finansów publicznych z kolejnym przesunięciem – na 1 stycznia 2026 r.
Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu nieruchomościami samorządowymi?
Rzecznik Praw Obywatelskich – obrońca obywatela, ale również samorządu terytorialnego
Przywództwo w samorządzie – Jak być skutecznym i użytecznym liderem?
Społeczne Agencje Najmu – jak je wykorzystać,
aby uruchomić prywatne zasoby dla gminnej polityki mieszkaniowej?

REFORMA SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Gminy muszą przyjąć plan ogólny – jako nowy akt planowania przestrzennego – do końca 2025 roku
Możliwość zastosowania przez gminy umowy urbanistycznej w zintegrowanym planie inwestycyjnym

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada miejska nie może upoważnić burmistrza do zaciągania
zobowiązań finansowych, wykraczających poza rok budżetowy 2023

Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek ustalić rodzaj źródła ciepła,
w gospodarstwie osoby ubiegającej się o dodatek węglowy

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Podsumowanie Forum Mieszkaniowego
XX Kongres Gmin Wiejskich

 

 

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 5 / 2023

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Tylko 1000 podpisów, ze wszystkich zgłoszonych przy rejestracji komitetu
inicjatywy ustawodawczej, można uznać na poczet ogólnego poparcia

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu,
a zatem wymaga zgody rady gminy w formie uchwały

Organ administracji może pozbawić kierowcę prawa jazdy
tylko na tę kategorię, wobec której zastosowano środek karny

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Jako zmianę przez radę miasta obowiązującego planu miejscowego należy rozumieć również jego uchylenie
Rada miasta może wprowadzić odstępstwo od zakazu
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale nie od sprzedaży

Podstawą przyznania stypendium powinno być tylko kryterium
posiadania przez uczniów konkretnych osiągnięć w nauce

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada miasta nie może skrócić ustawowego terminu,
w którym kontrolowany ma obowiązek przedstawić dokumentację

Radny nie może brać udziału w głosowaniu
w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa