Udzielanie informacji publicznej o umowie i wynagrodzeniu pracownika JST

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU / SAS 6 / 2017

PYTANIE

W urzędzie gminy na samodzielnym stanowisku urzędniczym został zatrudniony były dyrektor jednostki organizacyjnej gminy (jednostki kultury). Czy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy udzielić informacji na następujące pytania: czy wskazany pracownik (z imienia i nazwiska) zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony czy nieokreślony?
Czy wynagrodzenie miesięczne brutto wskazanego pracownika jest wyższe niż osiągane przez niego w ubiegłym roku wynagrodzenie w trakcie zatrudnienia w jednostce organizacyjnej gminy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podmiot, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązany jest jedynie do udostępnienia informacji publicznej, którą posiada, chyba że przepis szczególny wyłącza jej udostępnienie. Nie jest natomiast zobowiązywany i uprawniony do przekazywania informacji publicznej, będącej w posiadaniu innego podmiotu. W zaistniałym stanie faktycznym wójt nie ma prawa i obowiązku udzielenia informacji o wysokości zarobków pracownika urzędu gminy, uzyskiwanych przez tego pracownika u poprzedniego pracodawcy. Podmiotem zobowiązanym do ewentualnego udostępnienia przedmiotowej informacji jest poprzedni pracodawca przedmiotowego pracownika samorządowego.

Przepis art.1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stwierdza, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Prawo do informacji publicznej nie jest prawem bezwzględnym i podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2).
Kluczowe jest zatem ustalenie, czy dany pracownik samorządowy jest osobą pełniącą funkcję publiczną.

ORZECZNICTWO
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, osoba będąca pracownikiem zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego, o ile nie wykonuje wyłącznie czynności usługowych na rzecz tej jednostki, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków tej osoby, może być uznana za funkcjonariusza publicznego, a przez to za osobę pełniącą funkcję publiczną (vide: wyrok NSA z 28.01.2015 r., sygn. akt I OSK 634/14, Lex nr 1956440, z 28.04.2016 r., sygn. akt I OSK 2755/14, Lex nr 2081165 oraz z 09.06.2017 r., sygn. akt I OSK 2130/15, Lex nr 2314059).

W świetle powyższego, osobę zatrudnioną w urzędzie gminy na samodzielnym stanowisku urzędniczym należy uznać za osobę pełniącą funkcję publiczną. W konsekwencji udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega informacja o tym, czy dany pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony, czy też na czas nieokreślony. Udostepnieniu podlega również informacja o wykształceniu, trybie nawiązania stosunku pracy oraz dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, a zatem poprzednim miejscu zatrudnienia i zajmowanym tam stanowisku.

ORZECZNICTWO
W kwestii jawności wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmioty publiczno-prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ugruntowany jest obecnie pogląd, zgodnie z którym ingerencja w prywatność, polegająca na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego osoby pełniącej funkcję publiczną, nie przekracza granicy intymności wyznaczonej przepisami art. 47 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP (vide: wyrok NSA z 05.01.2016 r., sygn. akt I OSK 3042/14, Lex nr 2032801).

Udzielenie informacji publicznej w postaci danych o wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach finansowanych ze środków publicznych (zarówno pełniących funkcje publiczne, jak też personelu pomocniczego) zazwyczaj nie musi się wiązać z koniecznością ingerencji w ich prawnie chronioną sferę prywatności. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy w danym podmiocie na określonym stanowisku zatrudnionych jest kilka osób. Udostępnienie informacji publicznej polega bowiem na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych osobowych konkretnej osoby. Informacją publiczną nie jest bowiem to, jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie danego etatu ze środków publicznych.
W stosunku do osób nieobjętych obowiązkiem ujawniania swoich dochodów prawodawca dopuszcza możliwość ograniczeń wynikających chociażby z art. 5 ust. 2 u.d.i.p.
Rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu danej osoby, organ powinien każdorazowo analizować, czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy.

ORZECZNICTWO
Udzielenie informacji o wysokości środków publicznych, wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej, nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które może składa się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia “zasadniczego” nie będzie ograniczone prawem do prywatności, to już różnego rodzaju dodatki, np. o charakterze pomocy socjalnej, mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane w chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia, np. z tytułu alimentów (por. wyrok NSA z 18.02.2015 r., sygn. akt I OSK 796/14, G.Prawna SiA 2015/96/7).

Wskazać należy, że podmiot, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązany jest jedynie do udostępnienia informacji publicznej, chyba że przepis szczególny wyłącza jej udostępnienie, tę którą posiada. Nie jest natomiast zobowiązywany i uprawniony do przekazywania informacji publicznej, będącej w posiadaniu innego podmiotu. W zaistniałym stanie faktycznym wójt nie ma prawa i obowiązku udzielenia informacji o wysokości zarobków pracownika urzędu gminy, uzyskiwanych przez tego pracownika u poprzedniego pracodawcy. Podmiotem zobowiązanym do ewentualnego udostępnienia przedmiotowej informacji jest poprzedni pracodawca przedmiotowego pracownika samorządowego.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa