NIK o polityce prorodzinnej

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia dla polskich rodzin.

Więcej na: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-polityce-prorodzinnej.html

E-zwolnienie zamiast L-4

Od 2016 r. lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Na wniosek środowiska lekarskiego przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki, przez lata znane jako L-4, ostatnio nazwane ZUS ZLA. 
Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł. Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki eliminacji nadużyć, zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki, a także dzięki oszczędnościom na druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

Emp@tia może więcej

Sejm 10 lipca uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym w tej nowelizacji internetowa Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego - Emp@tia będzie w pełni wykorzystywana do wymiany informacji między obywatelem a urzędem.

Emp@tia jest centralnym systemem informatycznym, łączącym systemy informatyczne zabezpieczenia społecznego i rodziny z innymi systemami administracji publicznej. Jednak pełne wykorzystanie możliwości tej platformy nie było możliwe bez zmian prawnych.

Nowelizacja pozwalać będzie przede wszystkim na składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, także będą mogły być złożone przez internet - chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej.

Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie więc mógł być realizowany przez internet.

Ponadto, dzięki wprowadzanym w nowelizacji zmianom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać i przedstawiać szeregu dokumentów i zaświadczeń z innych urzędów - np. zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach,  zaświadczeń z ZUS o wysokości składki zdrowotnej, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdyż urząd rozpatrujący wniosek o dane świadczenia samodzielnie uzyska wymagane informacje w drodze wymiany danych z właściwą instytucją. 

Po zakończeniu procesu legislacyjnego wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Inspiracje, inwestycje, innowacje!

Chińczycy, mieszkańcy kraju, który na początku 2015 roku prześcignął gospodarczo wszystkie inne państwa świata mawiają, że nawet najdłuższa droga zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. Pro-aktywna postawa, działanie, systematyczność, a nade wszystko innowacyjny sposób dają przewagę konkurencyjną i są siłą napędową nie tylko przedsiębiorstw, ale także miast, gmin i regionów.

Czasy, kiedy przedstawiciele samorządów czekali na pojawienie się inwestorów z założonymi rękami odeszły już dawno w niepamięć. Dziś pomiędzy gminami, miastami i województwami toczy się zacięta walka, w której nagrodami są m.in. nowe miejsca pracy, poprawa jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury. Wygrają ci, którzy nie tylko przygotują atrakcyjną ofertę inwestycyjną, ale również zrozumieją, że innowacyjność przestała być modnym trendem i stała się koniecznością. I nie dotyczy to wyłącznie biznesu. Wspieranie innowacyjności jest narzędziem do pozyskiwania wartościowych inwestycji w gminie.

Czytaj więcej: Inspiracje, inwestycje, innowacje!

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Organizatorem Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów i osób, które podejmują działania na rzecz rozwoju i innowacyjności, z rzetelnością podchodzą do swoich klientów, kontrahentów i pracowników.
W ramach Programu realizowane są dwa projekty: Rzetelni i Liderzy Polskiej Gospodarki.

W tym roku Rada Programowa nagrodzi Rzetelnych po raz piąty, wyróżni te podmioty, które w swoich działaniach kierują się etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością. Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikaty przyznawane w zależności od obszaru prowadzonej działalności:

  • Rzetelni w Biznesie – wyróżnienie dla firm działających na polskim rynku, które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania,
  • Rzetelni w Ochronie Zdrowia – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym i firmom branży medycznej, kierujących się etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania,
  • Rzetelny Samorząd – tytuł dla samorządów, które dbają o wysokie standardy i stwarzają korzystne warunki dla rozwoju społeczności lokalnej,
  • Rzetelna Instytucja – wyróżnienie przyznawane instytucjom i jednostkom, które poprzez swoją działalność istotnie wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny swojego otoczenia,
  • Rzetelny Menedżer - nagroda dla osób zarządzających, właścicieli firm, samorządowców, którzy dbają o poszanowanie norm etycznych, a prowadzone przez nich podmioty rozwijają się na ponad przeciętnym poziomie,
  • Złoty Certyfikat – specjalny tytuł przyznawany podmiotom, które we wcześniejszych latach uzyskały już tytuł w projekcie Rzetelni.

Liderzy Polskiej Gospodarki to nagroda specjalna, która powstała aby wskazywać i budować rozpoznawalność polskich marek oraz osób, które swoją działalnością inspirują innych.
Nagrodzonych poznamy podczas Wielkiej Gali w czerwcu br., kiedy Laureatom Programu zostaną wręczone Certyfikaty i Statuetki. Będzie to doskonała okazja do spotkania nagrodzonych Uczestników, ale również przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz środowisk branżowych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podjąć wyzwanie i dołączyć do „Liderów Polskiej Gospodarki” – zapraszamy na stronę www.polskagospodarka.org.pl

Alternatywne formy finansowania to odpowiedź na potrzeby samorządów

Nowo wybrane samorządy stają właśnie przed nie lada wyzwaniem, związanym z alokacją środków z budżetu centralnego oraz funduszy unijnych na okres 2014-2020. Ich wykorzystanie będzie miało kluczowy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Polski w nadchodzących latach. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego, zmagające się z ograniczonymi możliwościami budżetowymi, poszukują dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego, które pozwolą im z udzielanego wsparcia w pełni skorzystać.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, jednostki samorządu terytorialnego planują zbiorczo zamknąć budżety 2014 deficytem w wysokości 14,2 mld złotych. Ich zadłużenie w III kwartale br. wzrosło o 673,0 mln złotych względem kwartału poprzedzającego. Ten stan rzeczy jest konsekwencją wieloletnich wydatków ponoszonych przez samorządy na cele inwestycyjne oraz realizację zadań własnych, w sektorze oświatowym, ochrony zdrowia, transportu czy mieszkalnictwa. Brak równowagi finansowej może skutkować rezygnacją z części planowanych inwestycji lub decyzją o ich realizacji jedynie w ograniczonym zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności – przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014.

Czytaj więcej: Alternatywne formy finansowania to odpowiedź na potrzeby samorządów

Jednolity tekst rozporządzenia o wynagrodzeniach samorządowców

Publikujemy obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Obwieszczenie z 18 listopada 2014 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw 11 grudnia. Jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uwzględnienia zmiany wprowadzone: nowelizacją rozporządzenia z 30 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1218) oraz
nowelizacją z 9 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 958).

Zmiany, które obowiązują po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia, dotyczą urzędników zatrudnionych w urzędach pracy oraz członków zarządu stołecznych dzielnic.

ZOBACZ: JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA WS. WYNAGRADZANIA.PDF

Kalendarium jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce

W 2015 roku obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Kancelaria Prezydenta RP zaprezentowała kalendarium planowanych wydarzeń. Obchody rozpoczną się orędziem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

ZOBACZ PLAN WYDARZEŃ I PRZEDSIĘWDZIĘĆ W ROKU 2015

Zarządzanie budżetami największym wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów

Umiejętne zarządzanie budżetami, profesjonalne przygotowanie projektów, efektywne rozdzielenie i wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na inwestycje - to największe wyzwania dla samorządów w nowej kadencji. O tym, co czeka niedawno wybranych przedstawicieli społeczności lokalnych dyskutowano podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014” zorganizowanej w dniach 2-3 grudnia w Warszawie przez Związek Banków Polskich i Europejskiego Doradcę Samorządowego.

Czytaj więcej: Zarządzanie budżetami największym wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów

Drogi lokalne na Mazowszu w 2015 r.

LISTY RANKINGOWE OGŁOSZONE

60 wniosków zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2015 rok w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Do 20 grudnia minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi ostateczne listy zakwalifikowanych wniosków. Kwota dofinansowania rządowego dla województwa mazowieckiego wynosi 96,4 mln zł.

Wśród zarekomendowanych przez wojewodę wniosków do realizacji 36 dotyczy dróg gminnych, a 24 powiatowych o łącznej długości 185 km. Ich przebudowa kosztować będzie ponad 200 mln złotych.

W tegorocznej edycji programu na liście rankingowej wniosków znalazły się łącznie 163 projekty złożone przez samorządy. Pełne listy są dostępne na stronie www.mazowieckie.pl pod banerem „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Komisja przy wojewodzie oceniała projekty według następujących kryteriów:

Czytaj więcej: Drogi lokalne na Mazowszu w 2015 r.

Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

FORUM OD-NOWA

21 października w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się druga edycja Obywatelskiego Kongresu Samorządowego przebiegającego pod hasłem „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów”, który prowadziła Agata Dąmbska (Forum Od-nowa) i Waldemar Dubaniowski (PricewaterhouseCoopers).

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor Uczelni Łazarskiego, Jerzy Stępień. Zasugerował konieczność dokonania oceny wprowadzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku, przyjmując jako punkt odniesienia Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Zaraz po nim wystąpił współorganizator Kongresu, Paweł Piwowar ze stowarzyszenia Wolni Wyborcy. Stwierdził, że reforma samorządowa przybliżyła politykę mieszkańcom i nauczyła obywatelskości.

Pierwszym Gościem był Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem, o sukcesie polskiej reformy najlepiej świadczy fakt, że obecnie projektowane na Ukrainie zmiany w samorządach opierają się na polskich doświadczeniach. Samorząd terytorialny to najbardziej udane dziecko polskiej transformacji; działa lepiej i transparentniej niż administracja rządowa. Jest w lepszej sytuacji niż w latach 90. XX wieku: fundusze europejskie spowodowały, że zmartwieniem samorządowców jest jedynie, jak wydać pieniądze. To wyraz zaufania władzy centralnej, która zdecydowała, że większą część przekaże samorządom. Ale widać słabości w funkcjonowaniu samorządów województw czy małych gmin wiejskich, dysponujących niewielkimi budżetami. Istnieje też nikła chęć JST do współpracy w realizacji zadań. NIK z satysfakcją odnotowuje dobre praktyki. Kontrolerom nie zależy, by wskazywać tylko niedogodności, gdyż w NIK ma się tworzyć synteza myśli publicznej.

Czytaj więcej: Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

XV Kongres Gmin Wiejskich

16-17 WRZEŚNIA 2014 R.

„Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski” pod takim hasłem przebiegał XV Kongres Gmin Wiejskich w dniach 16-17 września 2014r w gminie Biała Rawska. Wzięło w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników gmin, gości, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych i mediów. Rangę zaproponowanej debaty o roli obszarów wiejskich w rozwoju Polski wzmacnia obecność na Kongresie Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrów z Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli Parlamentu, Rządu, instytucji działających w obszarach wiejskich.
Dyskusja o terenach wiejskich ma zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność wypracowania dla nich nowej strategii rozwoju i takich rozwiązań dla gmin, które będą prowadzić do podniesienia potencjału rozwojowego mieszkańców oraz ich poziomu życia. Zapoczątkowana na Kongresie debata ustrojowa jest ważnym elementem ogólnopolskiej dyskusji i jednym z priorytetów polityki kraju.

Czytaj więcej: XV Kongres Gmin Wiejskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa