WZORY PISM DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - SAS 2 / 2023

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM GMINNEGO
Z INICJATYWY MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE BUDOWY SPALARNI ŚMIECI W GMINIE -  SAS 1/2023


UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII |
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA GMINY Z GMINĄ -  SAS 2/2022

WZÓR W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI -  SAS 1/2022


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY/MIASTA DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ -  SAS 6/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU ZGŁASZANIA WNIOSKU O PODJĘCIE INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY -  SAS 5/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI -  SAS 4/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZAŁOŻENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO -  SAS 3/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ -  SAS 2/2021

WZÓR W SPRAWIE PRZYJĘCIA OD POWIATU ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ -  SAS 1/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU SPRZEDAŻY, PODAWANIA,
SPOŻYWANIA ORAZ WNOSZENIA NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA
 -  SAS 6/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE -  SAS 5/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE
GMINY 
DO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU -  SAS 4/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK
I SEZONU KĄPIELOWEGO NA TERENIE MIASTA -  SAS 3/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU
GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU 
-  SAS 2/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ -  SAS 1/2020


 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI
ZA POBYT W MIESZKANIACH CHRONIONYCH I OŚRODKACH WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH
SCHRONIENIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM
 -  SAS 6/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY OBIEKTOWI MIEJSKIEMU -  SAS 5/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA PREZYDENTA MIASTA -  SAS 4/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO -  SAS 3/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA POMNIKA PRZYRODY -  SAS 2/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH -  SAS 1/2019


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA

KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY - SAS 6/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA
STAWEK PROCENTOWYCH OPŁATY ADIACENCKIEJ -  SAS 5/2018

WZÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W SPRAWIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH -  SAS 4/2018

WZÓR W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY -  SAS 3/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA
GMINNEJ RADY SENIORÓW I NADANIA JEJ STATUTU
 -  SAS 2/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA ODWOŁANIE
I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z RADNYM RADY MIASTA -  SAS 1/2018


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA KIEROWNIKA GOPS 

DO ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SAS 1/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
- SAS 2/2017

WZÓR UCHWAŁY RADY MIASTA  W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE  SAS 3/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DIET DLA SOŁTYSÓW  SAS 5/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DLA OSÓB BEZDOMNYCH  SAS 6/2017


WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI
- SAS 1/2016

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA
DO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- SAS 2/2016

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI
- SAS 3/2016

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ - SAS 4/2016

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI
WSPÓLNEJ OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
- SAS 5/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- SAS 6/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ W FUNDUSZU SOŁECKIM - SAS 7-8/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZENIA WÓJTA - SAS 9/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ - SAS 10/2016

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATUW SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA - SAS 11/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSC ZGROMADZEŃ - SAS 12/2016


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOMENDY POLICJI - SAS 1/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE WYBORÓW W SOŁECTWACH - SAS 2/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH - SAS 3/2015

WZÓR UCHWAŁY O ODMOWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE 
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
- SAS 4/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE NAJMU POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - SAS 5/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY - SAS 6/2015

WZÓR UCHWAŁY O LIKWIDACJI STRAŻY MIEJSKIEJ - SAS 7/2015  

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE ODWOŁANIA DYREKTORA SZKOŁY - SAS 8/2015 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REFERENDUM - SAS 9/2015 

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZYCH - SAS 10/2015 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA - SAS 11/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE WPROWADZENIA
ZASAD RACHUNKOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY
- SAS 12/2015


SEKRETARZA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z PRAWA PRACY - SAS 1/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE ZBYCIA 

NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU - SAS 2/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO - SAS 3/2014

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO - SAS 4/2014 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO - SAS 5/2014 

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
UDZIELANIA POMOCY RZECZOWEJ POWIATOWI
 - SAS 6/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - SAS 7/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ - SAS 8/2014

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY - SAS 9//2014

WZÓR W SPRAWIE UTWORZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - SAS 10/2014

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA CZASOWEGO
ZAKAZU SPRZEDAŻY, PODAWANIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SAS 11/2014

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU 
W SPRAWIE ZAKAZU DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
 
- SAS 12/2014


WZÓR DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ REGULAMIN STRZELNICY - SAS 1/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ - SAS 2/2013

WZÓR POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW SEKRETARZOWI GMINY - SAS 3/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE INSTRUKCJI GOSPODARKI KASOWEJ - SAS 4/2013

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ WOBEC 
PRZEDSIĘBIORCY ZAJMUJĄCEGO SIĘ NIECZYSTOŚCIAMI
- SAS 5/2013

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA
FORUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
- SAS 6/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
- SAS 7/2013
 

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY
W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA - SAS 8/2013

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY
NA WNIESIENIE MAJĄTKU SPZOZ JAKO APORTU DO SPÓŁKI
- SAS 9/2013

WZÓR UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W SPRAWIE 
ODWOŁANIA WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA)
- SAS 10/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE DNIA WOLNEGO W URZĘDZIE - SAS 11/2013

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁATY ZA USUNIĘCIE POJAZDU
I JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU
- SAS 12/2013


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI - SAS 12/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU - SAS 11/2012

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
- SAS 10/2012

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW POWIATOWEGO
ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- SAS 9/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE - SAS 8/2012

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- SAS 7/2012

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE KONKURSU OFERT - SAS 6/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU CZYSTOŚCI - SAS 5/2012

WZÓR WNIOSKU O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI - SAS 4/2012

PROJEKT UCHWAŁY O LIKWIDACJI SZKOŁY - SAS 3/2012

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
PROGRAMU DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ
- SAS 2/2012

WZÓR WNIOSKU O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE - SAS 1/2012


WZÓR OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAS 12/2011 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE ZMIANY 
W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU
- SAS 11/2011

WZÓR UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY
-  SAS 10/2011

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ MANDATU
RADNEGO PRZEZ OSOBĘ WYBRANĄ NA POSŁA RP
 - SAS 9/2011

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKOŁY - SAS 8/2011

WZÓR UPOWAŻNIENIA STAROSTY DLA DYREKTORA URZĘDU PRACY - SAS 7/2011

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI ROCZNEJ
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
- SAS 6/2011

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
- SAS 5/2012

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO - SAS 4/2011

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ - SAS 3/2011

WZÓR UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
- SAS 2/2011

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY (MIASTA)
- SAS 1/2011

 

 

 

- SAS 9/2013
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa