KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 112 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj więcej: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEKST JEDNOLITY

ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 110 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Czytaj więcej: ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE – TEKST JEDNOLITY

FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – TEKST JEDNOLITY

15 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 102 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Czytaj więcej: FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – TEKST JEDNOLITY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 75 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – TEKST JEDNOLITY

NAWOZY I NAWOŻENIE – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 76 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Czytaj więcej: NAWOZY I NAWOŻENIE – TEKST JEDNOLITY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – TEKST JEDNOLITY

27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2097 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Ustawa reguluje zasady: a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, b) stosowania środków ochrony roślin, c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin, e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – TEKST JEDNOLITY

25 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2085 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.

SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE – TEKST JEDNOLITY

23 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2065 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ustawa reguluje:

obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty i urządzenia zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione, zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zasady postępowania z produktami i urządzeniami, zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – TEKST JEDNOLITY

23 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2061 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym; 2) zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; 3) zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI – TEKST JEDNOLITY

20 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2056 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – TEKST JEDNOLITY

19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2052 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa reguluje sprawy: krajowego systemu informacji o terenie, organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH – TEKST JEDNOLITY

17 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2029 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, są finansowane na zasadach określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW – TEKST JEDNOLITY

17 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2028 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, tworzenia warunków do zapewnienia ciągów dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów; wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania.

ODPADY WYDOBYWCZE – TEKST JEDNOLITY

16 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2018 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

Ustawa określa zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą, zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zasady związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi, procedury związane z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – TEKST JEDNOLITY

28 października 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1893 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

BIOPALIWA

1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1565).

Czytaj więcej: BIOPALIWA

PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII COVID-19

1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII COVID-19

PRAWO ŁOWIECKIE – TEKST JEDNOLITY

30 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1683 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Czytaj więcej: PRAWO ŁOWIECKIE – TEKST JEDNOLITY

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ – TEKST JEDNOLITY

28 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1658 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ – TEKST JEDNOLITY

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

24 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1645 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

4 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1423).

Czytaj więcej: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

OCHRONA ZDROWIA – EPIDEMIA COVID-19

1 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r., poz. 1493).

Czytaj więcej: OCHRONA ZDROWIA – EPIDEMIA COVID-19

STATYSTYKA PUBLICZNA

29 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1486).

Czytaj więcej: STATYSTYKA PUBLICZNA

KARTA DUŻEJ RODZINY – TEKST JEDNOLITY

6 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1348 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY – TEKST JEDNOLITY

PRAWO BUDOWLANE – TEKST JEDNOLITY

3 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Czytaj więcej: PRAWO BUDOWLANE – TEKST JEDNOLITY

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa